Poziv za poslodavce

O POZIVU ZA POSLODAVCE

Osnovna svrha Poziva za poslodavce je da obezbedi tehničku i finansijsku podršku poslodavcima iz privatnog sektora kojima je neophodna kompetentna radna snaga, kroz kreiranje različitih mogućnosti za učenje kroz rad posredstvom Platforme za obuke na radnom mestu za sadašnje ili buduće tražioce zaposlenja, sa prevashodnim fokusom na mlade ispod 30 godina, ali ne isključujući ni druge potencijalne učesnike, posebno iz ranjivih grupa. Program E2E promoviše dostojanstven rad i podržavaće poslodavce koji nude pristojne uslove zaposlenja.

GDE ĆE SE SPROVODITI

Ovaj poziv za poslodavce sprovodiće se na odabranim teritorijama u Srbiji posredstvom E2E mreže lokalnih partnera koje zovemo brokerima. Ciljna područja programa E2E prikazana su na mapi ispod.

Preuzmite Poziv za poslodavce
Platforma-za-obuke-na-radnom-mestu_apr23Preuzmite Poziv za poslodavce

BUDŽET: 75 MILIONA RSD

Za sprovođenje ovog Javnog poziva ukupno je opredeljeno 75 miliona RSD.

E2E obezbeđuje podršku poslo davcima koji ulažu napore da dođu do kompetentne radne snage iz grupe kandidata koji zadovoljavaju uslove za učešće.

PLATFORMA ZA OBUКE NA RADNOM MESTU (WBL)

POSTUPAК PRIJAVLJIVANJA I SPROVOĐENJA

 • Korak

  1

  Saradnja sa lokalnim partnerima – brokerima radi izrade „Potpune prijave“ putem SmartME aplikacije

 • Korak

  2

  Saradnja sa lokalnim partnerima – brokerima radi izrade „Potpune prijave“ preko SmartME - Administrativna provera

 • Korak

  3

  Odluka evaluacione komisije (obuka se prihvata ili odbija) – (15 dana) (dva puta mesečno, 15. i 30. dana u mesecu)

 • Korak

  4

  Sklapanje ugovora uz ispunjenje odgovarajućih uslova (do 3 meseca od odluke evaluacione komisije)
  1. IZRADA/REVIZIJA PROGRAMA OBUКE (5-15 radnih dana).
  2. ODABIR POLAZNIКA OBUКE
  3. ODABIR MENTORA
  4. BUDŽETI

 • Korak

  5

  Sprovođenje obuke (1-6 meseci)
  Prva rata za kompanije – 50% ukupnog konačnog budžeta

 • Korak

  6

  Završna ocena polaznika od strane eksternih ocenjivača

 • Korak

  7

  Finalni izveštaj i isplata preostalih sredstava

OSNOVNE INFORMACIJE

Proširiti sve | Srušiti sve

NIRAS-IP Consult je konsultantska kompanija sa sedištem u Nemačkoj koja je ovlašćena od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju da sprovodi program „Znanjem do posla“ (Education to Employment - E2E). Program E2E poboljšava poziciju mladih na tržištu rada Srbije kroz modernizaciju politika koje se odnose na zapošljavanje mladih i kroz razvoj veština za rad koje su potrebne privatnom sektoru.

Osnovna svrha Poziva za poslodavce je da obezbedi tehničku i finansijsku podršku poslodavcima iz privatnog sektora kojima je neophodna kompetentna radna snaga, kroz kreiranje različitih mogućnosti za učenje kroz rad posredstvom Platforme za obuke na radnom mestu za sadašnje ili buduće tražioce zaposlenja, sa prevashodnim fokusom na mlade ispod 30 godina, ali ne isključujući ni druge potencijalne učesnike, posebno iz ranjivih grupa. Program E2E promoviše dostojanstven rad i podržavaće poslodavce koji nude pristojne uslove zaposlenja.

Ovaj poziv za poslodavce sprovodiće se na odabranim teritorijama u Srbiji posredstvom E2E mreže lokalnih partnera koje zovemo brokerima.

U zavisnosti od raspoloživih sredstava, pristojnosti uslova na radnom mestu za koje se prijavljuje obuka, kao i drugih specifičnih uslova, postoji mogućnost razmatranja prijava i sa drugih teritorija.

Ovaj Javni poziv je namenjen poslodavcima koji iskazuju potrebu za kompetentnom radnom snagom. Učešćem u jednom ili više programa (1-3 na Platformi za obuke) koji su ponuđeni u okviru ovog Poziva, odabrani poslodavci mogu dobiti:

 • pomoć u pronalaženju i obuci novih radnika u cilju podizanja produktivnosti;
 • podršku u identifikovanju potreba za obukama i prilagođavanju programa obuka;
 • stručnu podršku u procesu regrutovanja i pred-selekcije odgovarajućih polaznika obuke iz grupe kandidata koji zadovoljavaju uslove Javnog poziva;
 • obuku instruktora u kompaniji (mentora);
 • stručnu podršku u razvoju programa obuke/radne prakse;
 • naknadu dela troškova programa kao što su: administrativni troškovi, teorijska obuka, zarade/naknade korisnika, osiguranje, zaštitna odeća, obuća i oprema, angažovanje mentora, materijal za praktičnu obuku itd. Za detalje pogledati svaki od programa (Programi 1-3 na Platformi za obuke);
 • dopunsko vreme za obuku i/ili adaptaciju radnog mesta za obuku osoba sa invaliditetom.

Poslodavci se mogu prijaviti za jedan ili više ponuđenih Programa ukoliko ispunjavaju sledeće administrativne kriterijume:

 1. Da su registrovani kao pravna lica ili preduzetnici koji aktivno obavljaju privrednu aktivnost za koju su registrovani i pripadaju privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi je više od 50%);
 2. Da su bili registrovani u Srbiji ili inostranstvu najmanje 18 meseci pre datuma podnošenja prijave;
 3. Da imaju registrovanu poslovnu jedinicu na ciljnom području E2E (videti sliku 1);
 4. Da u poslednjih šest meseci nisu bili duže od 30 dana neprekidno evidentirani u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 5. Da imaju najmanje 5 zaposlenih sa punim radnim vremenom u trenutku prijavljivanja na poziv, kao i osoblje raspoloživo za mentorstvo (maksimalni broj polaznika ne može prelaziti 1/3 ukupnog broja zaposlenih);
 6. Da se ne bave aktivnostima u vezi sa igrama na sreću, proizvodnjom i prometom oružja i/ili podrškom političkih aktivnosti;
 7. Za poslodavce koji su već učestvovali u obukama koje je NIRAS-IP organizovao u okviru programa E2E: da su izmirili sve ranije ugovorene i ostale obaveze prema NIRAS-IP.

Prioritet će se davati poslodavcima koji:

 • Beleže rast prihoda i/ili koji nisu imali značajna smanjenja broja zaposlenih u periodu između poslednjeg zvanično dostupnog izveštaja (APR) i dana podnošenja prijave (uverenje CROSO),
 • Ponude kompleksnije obuke/poslove,
 • Uključe više lica iz teško zapošljivih grupa,
 • Predlažu obuke za zelene i digitalne poslove (videti Prilog 2 sa kriterijumima).

Kompanije-podnosioci prijave koji pristanu da otvore svoja vrata i za program Job Shadowing za mlade, stiču pravo da sa 2% manje sufinansiraju glavni Program(e), kao i da osvoje dodatne poene u toku procesa evaluacije.

NAPOMENA: Kompanije će biti podržavane i podsticane da, ukoliko postoji potreba, prilagode svoja radna mesta osobama sa invaliditetom i/ili da zatraže produženo trajanje obuke za osobe sa invaliditetom.

Nekoliko pravila odnosiće se na sva lica koja se obučavaju u okviru pojedinačnih Programa 1-3:

 • Svi kandidati uključeni u obuke treba da imaju validnu procenu kompetencija za određeno zanimanje/radno mesto koju izrađuje broker pre uključivanja lica u program;
 • Svi kandidati koji se uključuju u program treba da imaju ugovor potpisan sa poslodavcem i da primaju redovne mesečne isplate zarada/naknada sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i ulazni zdravstveni/sanitarni pregled ili drugo osiguranje na osnovu akta o proceni rizika kompanije;
 • Za pojedine kandidate, u zavisnosti od njihovih specifičnih potreba, mogu se odobriti dodatna sredstva za troškove prevoza, negu deteta, produženo trajanje programa obuke i/ili adaptaciju radnog mesta za osobe sa invaliditetom;
 • Kandidati koji su ranije učestvovali na nekom od programa koje finansira E2E neće biti razmatrani za učešće po ovom Javnom pozivu, osim za Program 3 – Upskilling/Reskilling - Sticanje kompetencija za rad u postojećem ili novom zanimanju za zaposlene;
 • Teško zapošljive kategorije prema ovom Javnom pozivu navedene su u Prilogu 1.

NAPOMENA: Dodatni kriterijumi definisani su u okviru svakog od pojedinačnih programa na Platformi za obuke na radnom mestu.

Za sprovođenje ovog Javnog poziva ukupno je opredeljeno 75 miliona RSD.

E2E obezbeđuje podršku poslodavcima koji ulažu napore da dođu do kompetentne radne snage iz grupe kandidata koji zadovoljavaju uslove za učešće. Budžet za obuku biće rezultat zajedničkog finansiranja sledećih troškova:

 • zarade/naknade (najmanja dozvoljena bruto naknada od 35.000 RSD mesečno po licu),
 • troškovi teorijske obuke;
 • materijal i drugi troškovi sprovođenja programa obuke sa dodeljenim mentorima (20.000-30.000 RSD mesečno po polazniku obuke);
 • ulazni zdravstveni/sanitarni pregled za polaznike obuke i dodatno osiguranje polaznika ukoliko je potrebno,
 • drugi troškovi u zavisnosti od specifičnosti programa obuke/potreba korisnika.

Budžet treba da sadrži predlog sufinansiranja u zavisnosti od veličine privrednog subjekta (u skladu sa Zakonom o računovodstvu, prema podacima o veličini u APR) od najmanje:

a) 30% ukupnog budžeta za preduzetnike, mikro i male privredne subjekte,

b) 50% ukupnog budžeta za srednje i velike privredne subjekte.

Platforma za obuke na radnom mestu (Platforma za obuke) omogućava različite Programe u zavisnosti od specifičnih karakteristika korisnika i potreba kompanija:

1. Standardni E2E Program obuke na radnom mestu u trajanju od 2-6 meseci obuke, namenjen nezaposlenima bez formalnih kvalifikacija i radnog iskustva na datim poslovima.

2. Program radne prakse u trajanju od 1-2 meseca, sa mogućnošću produženja do 4 meseca za poslove koji zahtevaju visoko obrazovanje, namenjen sledećim korisnicima

a) nezaposleni koji poseduju formalne kvalifikacije i/ili prethodno radno iskustvo, kao i studenti završnih godina stručnih škola /fakulteta za date poslove ili

b) integracija novih radnika na radna mesta za koja nisu neophodne prethodne kvalifikacije/radno iskustvo.

3. Sticanje kompetencija za rad u postojećem ili novom zanimanju za zaposlene (Upskilling/Reskilling) u trajanju od 1-4 meseca, namenjeno trenutno zaposlenim/angažovanim radnicima kod poslodavca – podnosioca prijave, ukoliko su mlađi od 30 godina ili teško zapošljiva lica bez starosnog ograničenja, koji su angažovani po osnovu fleksibilnih formi ugovora ili zaposleni na određeno/neodređeno vreme. Dodatne informacije nalaze se u okviru Programa 3 na Platformi za obuke.

Upskilling – sticanje kompetencija za rad u postojećem zanimanju je proces obučavanja radnika za sticanje novih veština, usled, na primer, nabavke nove opreme. Upskilling se može odnositi na stručne kao i druge veštine (digitalne, jezičke, organizacione veštine).

Reskilling – sticanje kompetencija za rad u novom zanimanju je proces obučavanja radnika za novo zanimanje u istoj kompaniji, usled razvoja poslovanja. Uglavnom podrazumeva obuke za novi set veština zbog prilagođavanja novim funkcijama.

Job Shadowing (bonus program) – upoznavanje sa radnim mestom kroz praćenje rada zaposlenog -dani otvorenih vrata” za učenike i studente kako bi imali prilike da posete prostorije poslodavca i provedu 1-5 dana prateći na poslu mentora koji im je dodeljen. Poslodavcima koji se prijavljuju za Programe 1-3 na Platformi za obuke biće odobren finansijski podsticaj ukoliko se paralelno prijave i za bonus program. Bonus program se može koristiti i nezavisno od javnog poziva (molimo konsultujte svog brokera).

Kompanije koje zadovoljavaju uslove za učešće dobiće podršku lokalnih partnera E2E tzv. “brokera” – organizacija ovlašćenih od NIRAS-IP da prikupljaju prijave i razviju pune programe obuka zajedno sa poslodavcima. Brokeri organizuju i sprovode nekoliko aktivnosti od značaja za svaki program obuke:

 • Informisanje kandidata, sprovođenje procene kompetencija i pred-selekcija polaznika
 • Izvođenje analize nedostajućih veština (SKA analiza – skills, knowledge, attitudes/veštine, znanja, stavovi) i razvoj novog/revizija postojećeg programa obuke,
 • Izvođenje obuke kompanijskih instruktora (mentora),
 • Administriranje i upravljanje ugovorom, prаćenje implementacije obuke i izveštavanje prema NIRAS – IP za svaki od programa obuke.

Zainteresovani poslodavci se pozivaju da direktno kontaktiraju jednog od brokera za podršku u Kragujevcu, Kruševcu, Pirotu, Knjaževcu, Požegi, Nišu ili Šapcu koristeći kontakt podatke date na poslednjoj strani. Prijave se takođe mogu poslati i direktno preko prijavne platforme SmartME, u kom slučaju će broker biti automatski dodeljen kako bi pružio podršku u daljem procesu. Podnosioci prijave treba da navedu konkretne potrebe za veštinama, kao i predviđen broj kandidata za svaki od Programa u okviru Platforme za obuke.

Privredni subjekti koji zadovoljavaju uslove za učešće mogu se prijaviti za više Programa istovremeno na sledeći način:

 • Podnošenjem jedinstvene prijave za najviše tri programa obuke za nezaposlene (Programi 1 i 2 na Platformi za obuke), sa najviše 60 polaznika ukupno
 • Podnošenjem jedinstvene prijave za najviše tri programa obuke za zaposlene – postojeće radnike (Program 3 na Platformi za obuke).

Detaljni uslovi za prijavljivanje i za polaznike navedeni su u svakom Programu na Platformi za obuke.

Korak 1: Izjava o zainteresovanosti (obrazac je priložen u okviru svakog od Programa na Platformi za obuke)

Zainteresovani poslodavci se pozivaju da popune i podnesu Izjavu o zainteresovanosti koristeći onlajn prijavnu platformu SmartME ili koristeći kontakt podatke na poslednjoj strani.

Podnosioci prijave nadalje treba da navedu konkretne potrebe za veštinama i preliminarni broj polaznika za svaki od programa obuke, odnosno broj zaposlenih za program tzv. Reskilling/Upskilling.

Podnosioci prijave podnose pojedinačne izjave o zainteresovanosti za:

 1. 1. Obuke za nezaposlene (Programi 1 i 2 u okviru Platforme za obuke) – do tri programa obuke/prakse
 2. 2. Obuke za svoje zaposlene/angažovane radnike (Program 3) – do tri programa za tzv. Reskilling/Upskilling.

Korak 2: Potpuna prijava za program obuke (obrazac je priložen u okviru svakog od Programa na Platformi za obuke)

Nakon provere ispunjenosti kriterijuma za učešće kao i potencijala lokalnog tržišta rada, lokalni brokeri programa E2E, pružiće povratnu informaciju poslodavcu - podnosiocu prijave i koordinirati učešće drugih zainteresovanih strana, kao što su lokalne/regionalne stručne škole za sprovođenje teorijske obuke, izvršiti proveru dostupnosti potencijalnih kandidata za obuke i kompletirati program obuke u bliskoj saradnji sa poslodavcem – podnosiocem prijave. Pune prijave sa odgovarajućim budžetom i pratećom dokumentacijom podnose se posredstvom lokalnog brokera preko onlajn prijavne platforme SmartME. Obrazac pune prijave i obrazac budžeta je dat u okviru svakog od pojedinačnih Programa.

Podnosioci prijave podnose odvojene prijave za:

 1. 1. Obuke za nezaposlene (Programi 1 i 2) – do tri programa obuke/radne prakse,
 2. 2. Obuke za zaposlene (Programi 3) – do tri programa obuke za Reskilling/Upskilling.

Prateća dokumentacija koja se prilaže uz punu prijavu:

 1. 1. Dokaz o minimalnom broju (5) zaposlenih sa punim radnim vremenom - uverenje iz CROSO baze; podnosioci prijave se pozivaju da poštuju propise u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti tako da učine nevidljivim sve lične informacije i ostale informacije koje nisu neophodne (npr. matični brojevi, adrese);
 2. 2. Slike radnih situacija, radnog mesta i prostorija za obuku;
 3. 3. Dodatna dokumentacija za obuke u izvođenju poslodavca: dokaz o kvalifikacijama/stručnosti i radnom iskustvu mentora – CV verifikovan od ovlašćenog lica u kompaniji;
 4. 4. Dodatna dokumentacija za Program 3 Reskilling/Upskilling:
 5. - Podaci o predloženom programu obuke ukoliko je poveren akreditovanom eksternom izvođaču (JPOA)
 6. - Izjava u vezi sa statusom predloženih kandidata za obuku – struktura po ugovorima i dužina angažovanja.

NIRAS-IP zadržava pravo da traži dodatne dokaze od značaja za donošenje odluke.


Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni NIRAS – IP biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu za poslodavce, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog poziva kao što su revizori, eksterni evaluatori, brokeri.

NIRAS – IP će čuvati podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera. Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Evaluacija prijava sprovodiće se u tri uzastopna koraka kroz onlajn prijavnu platformu – SmartME:

 1. Administrativna provera u odnosu na kriterijume učešća na ovom Javnom pozivu uključujući i provere na licu mesta za prijave obuka čiji ukupan budžet je veći od 5 miliona RSD;
 2. Nezavisna eksterna evaluacija od strane najmanje tri evaluatora na osnovu datih kriterijuma od kojih svaki nosi najmanje 5 poena: i) uslovi rada, u smislu izgleda radnog prostora, ispunjenosti zahteva u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu, raspoložive opreme za obuku, raspoloživosti mentora,

  ii) potencijal za rast kompanije, na primer tendencija zapošljavanja u poslednje 2 godine, perspektive privredne delatnosti, potencijal za održive zelene i digitalne poslove iii) mogućnost za razvoj karijere (npr. novčana naknada, buduće karijerne opcije, mogućnosti za napredovanje, vrsta ugovora (na neodređeno vreme), pristojnost radnog mesta u smislu uslova rada iv) potencijal za inkluziju v) ukupan utisak. Prijave koje dobiju preporuku i najmanje 50% ukupnog broja bodova (min. 15) od većine evaluatora biće razmotrene za odobravanje u narednom koraku.

 3. Donošenje odluke: Odbor za odlučivanje, koji sačinjavaju predstavnici NIRAS – IP i SDC, pregledaju dospele prijave i odobravaju ih većinom glasova dva puta mesečno (15. i 30. u mesecu).

Prijave će se evaluirati prema redosledu dospelosti do iscrpljivanja raspoloživih sredstava. Odluke se donose dva puta mesečno i podnosioci prijave će biti blagovremeno informisani o ishodu procesa evaluacije. NIRAS-IP zadržava pravo da uputi zahtev za dodatnim razjašnjenjima i/ili izvrši proveru prijave na licu mesta. Odluka je validna u periodu od najviše tri meseca, ukoliko ugovor između brokera i poslodavca ne bude potpisan u ovom roku, odluka se poništava.

Ovaj Javni poziv biće otvoren do kraja godine. Krajnji rok za podnošenje prijava je 30/06/2023.

Podnosioci prijave koju odobri Odbor za odlučivanje, biće upućeni na potpisivanje ugovora. Ugovor se zaključuje između kompanije i brokera, a svaka obuka je definisana u okviru posebnog Programa Platforme za obuke i sa posebni budžetom.

Od svih poslodavaca koji se finansiraju u okviru ovog Poziva tražiće se da poštuju osnove dostojanstvenog rada za svoje polaznike i radnike obezbeđivanjem zdravih i bezbednih uslova rada, pravične naknade, socijalne zaštite i perspektiva za lični razvoj. Poslodavci će osigurati jednake mogućnosti i tretman za sve i podsticati društvenu integraciju i slobodu izražavanja i organizovanja. Posebna pažnja biće posvećena poštovanju fizičkog i psihičkog integriteta obezbeđivanjem radnog mesta bez nasilja, maltretiranja, viktimizacije i uznemiravanja.

NAPOMENA: Uobičajeno trajanje procedure evaluacije i ugovaranja je do 6 nedelja.

Obaveze odabranih poslodavaca navedene su u okviru svakog od Programa na Platformi za obuke na radnom mestu (1-3).

Molimo podnesite prijavu za obuke u okviru Platforme za obuke popunjavajući najpre Izjavu o zainteresovanosti (obrazac priložen u okviru svakog od pojedinačnih Programa) direktno putem onlajn platforme za prijavljivanje SmartME na našoj internet stranici. Potpuna prijava (drugi korak) će naknadno biti podneta od strane brokera u bliskoj saradnji sa svakim podnosiocem prijave posredstvom platforme SmartME.

EVENTUALNA PITANJA MOŽETE UPUTITI NA:

 • EMAIL: E2E@NIRAS.com
 • TEL: +381 66 8333 054
 • Žene
 • Dugoročno nezaposleni (najmanje 12 meseci)
 • Stanovnici ruralnih područja udaljenih više od 20 km od mesta obuke i/ili bez blagovremenog ili pristupančnog javnog prevoza
 • Osobe sa invaliditetom
 • Žrtve porodičnog nasilja
 • Samohrani roditelji
 • Osobe koje su u procesu napuštanja ili su napustile sistem hraniteljstva u poslednjih 12 meseci
 • Romi
 • Bivši zatvorenici /bivši štićenici vaspitno-popravne institucije
 • Povratnici
 • Tražioci azila / lica kojima je odobreno pravo na azil sa radnom dozvolom
 • Korisnici novčane socijalne pomoći
 • Nekvalifikovana ili nisko kvalifikovana lica (do nivoa 2)
 • NEET mladi (mladi koji nisu u zaposleni, niti su u obrazovanju ili obuci
 • Viškovi zaposlenih
 • Druge marginalizovane grupe u skladu sa individualnom procenom.

“ZELENI” POSLOVI U OKVIRU JAVNOG POZIVA

Prednost će imati oni poslodavci koji se bave:

 • proizvodnjom / montiranjem / održavanjem / rukovanjem sistema ili delova sistema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora;
 • proizvodnjom / montiranjem / održavanjem / rukovanjem sistema ili delova sistema za obradu otpada i otpadnih voda, odnosno, sistema za odvodnjavanje;
 • proizvodnjom / montiranjem / održavanjem / rukovanjem sistema ili delova sistema za prečišćavanje vazduha;
 • održavanje i popravka elektromreže i elektroinstalacija;
 • održavanje i popravka vodovodne mreže i instalacija;
 • reciklažom otpadnih materijala;
 • proizvodnjom biomase i biogoriva;
 • operativci za održavanje vozila;
 • operativci u logistici;
 • proizvodnjom zelenih proizvoda;
 • ostalo

Takođe prednost će imati oni poslodavci koji:

 • svojim poslovanjem ne ugrožavaju životnu sredinu u kojoj obavljaju poslovanje;
 • primenjuju ekološke principe u kompaniji;

podržavaju / učestvuju u aktivnostima kojima se unapređuje životna sredina u lokalu i šire.

DIGITALNA RADNA MESTA I OBUKE

Za digitalna radna mesta i poslove pojedinac mora posedovati visoko specijalizovane, napredne IKT kompetencije, odnosno posedovati znanja I veštine u oblastima:

 • programiranje
 • razvoj aplikacija
 • digitalna poslovna analiza
 • digitalni marketing i kreiranja sadržaja
 • digitalni dizajn i vizuelizacija podataka
 • upravljanje razvojem digitalinih proizvoda (Product management)
 • nauka o podacima
 • dizajn korisničkog iskustva (UX)
 • robotika
 • razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste veštačku inteligenciju / mašinsko učenje
 • rešenja za internet inteligentnih uređaja - IoT (senzori, pametni kućni uređaji) i dr.

PROGRAM 1: Standardni E2E Program obuke na radnom mestu

Proširiti sve | Srušiti sve

Kompanije kojima nedostaju kompetentni radnici se pozivaju da se prijave za zajednički razvoj obuka na radnom mestu u trajanju od 2-6 meseci. Primeri zanimanja/poslova za obuku su dati u Prilogu 1.

Programi obuka treba da budu razvijeni u skladu sa E2E metodologijom: i) SKA analiza (SKA= Skills, Knowledge and Attitudes – veštine, znanja i stavovi) u kompaniji, ii) razvoj profila kompetencija, iii) izrada modernog programa obuke za sticanje kompetencija u datom profilu.

Svaki program obuke sastojaće se od teorijskog dela u izvođenju lokalne/regionalne stručne škole ili eksterno angažovanog predavača i praktičnog dela na radnom mestu u prostorijama kompanije. Na taj način omogućava se kombinacija teorije i prakse, pri čemu više od 80%
programa treba da bude realizovano u kompaniji. Ovim putem polaznici imaju mogućnost da uče u realnim radnim situacijama i postanu deo kompanije i poslovne kulture. Postoji mogućnost da program obuke budu akreditovani uz sticanje statusa JPOA u skladu sa Zakonom o NOK.

Kompanije iz privatnog sektora koje:

 • ispunjavaju administrativne kriterijume definisane u okviru odeljka “Opšti podaci” ovog Poziva,
 • iskazuju potrebu za novim radnicima;
 • Imaju mogućnost da obezbede obuku na radnom mestu u svojim prostorijama u skladu sa E2E metodologijom (videti antrfile) odnosno koji i) osiguraju učešće svog osoblja za SKA analizu/razvoj programa obuke, ii) imenuju mentore u kompaniji i odvoje dovoljno vremena za obuku mentora;
 • Sufinansiranju program obuke u propisanom procentu;
 • Ne predlažu obuku/zaposlenje za lica koja su bila zaposlena ili angažovana (formalno ili neformalno) na istim poslovima za koje se predlaže obuka u periodu od 24 meseca pre podnošenja prijave na ovaj Poziv.

Imenovani mentori treba da i) imaju adekvatne kvalifikacije i/ili radno iskustvo i zainteresovanost da postanu instruktori na osnovu uspešno završene obuke za mentore u okviru E2E ili programu dualnog obrazovanja ii) da im je dodeljeno najviše 3 polaznika (odnos 1:3). Videti ispod za više informacija o obuci za kompanijske mentore:

Obučeni instruktori (mentori) u kompaniji predstavljaju dodatnu vrednost za kompaniju koja želi da privuče i integriše nove radnike na sistematičan način. Imenovani instruktori u kompanijama biće pozvani da prisustvuju trodnevnoj obuci za mentore koja pokriva oblasti: uloga mentora, kako uspešno komunicirati sa polaznikom, kako strukturirati plan obuke itd. Mentori koji su već́ obučeni od strane E2E ili kroz programa dualnog obrazovanja učestvovaće samo u jednodnevnoj obuci za predloženi program obuke.

Polaznici obuke mogu biti nezaposlene osobe koje ispunjavaju sve od navedenih uslova:

 • Nezaposleni starosti do 30 godina ili nezaposleni iz teško zapošljivih kategorija (u skladu sa “Opštim podacima” ovog Poziva);
 • Bez formalnih kvalifikacija I radnog iskustva u zanimanju za koje se predlaže obuka,
 • Do nivoa 4 formalnih kvalifikacija, osim za dugoročno nezaposlene,
 • Spremni da prihvate zaposlenje (ukoliko im bude ponuđeno), nakon završetka obuke.

NAPOMENA: Uzimaće se u razmatranje prijave koje se fokusiraju na mlade i predlažu učešće najmanje 60% osoba mlađih od 30 godina.

Za više detalja u vezi sa procedurom prijave, kriterijumima evaluacije, donošenjem odluka i rokovima pogledajte „Opšte informacije“. Obrasci Izjave o zainteresovanosti, Potpune prijave i budžeta su u prilozima 2, 3 i 4.

Odabrani poslodavci biće u obavezi da:

 • imenuju dovoljan broj zaposlenih sa odgovarajućim radnim iskustvom i) da učestvuju u izvođenju SKA analize i/ili izradi/adaptaciji programa obuke ii) da pohađaju obuku za kompanijske instruktore (mentore);
 • obave finalnu selekciju polaznika obuke, na osnovu pred-selekcije koju obavi E2E broker;
 • obezbede sufinansiranje u propisanom procentu kako je definisano u tekstu ispod;
 • koordiniraju i sprovode obuku u skladu sa odobrenim programom obuke;
 • potpišu ugovore sa polaznicima za vreme trajanja obuke (sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje), u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima koji se tiču rada, zapošljavanja i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i drugim propisima koji se odnose na određena zanimanja i/ili kategorije polaznika obuke, pri čemu ugovori zaključeni posredstvom agencija za privremeno zapošljavanje neće biti prihvatljivi;
 • obezbede redovan mesečni prenos sredstava na bankovne račune polaznika obuke na ime zarada/naknada (sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje);
 • obezbede uslove za sprovođenje završne procene osposobljenosti polaznika koju sprovodi nezavisni evaluator u organizaciji E2E;
 • ponude zaposlenje svim polaznicima koji odgovaraju potrebama i kriterijumima kompanije, što uključuje, ali nije ograničeno na uspešno završenu obuku;
 • redovno izveštavaju i blagovremeno prijavljuju sve promene koje mogu biti od značaja za implementaciju programa, sarađuju sa lokalnim partnerima i NIRAS-IP na aktivnostima komunikacije i dostavljanja informacija koje se tiču praćenja i evaluacije obuke.

NIRAS-IP doznačava sredstva brokeru pojedinačno za svaki od programa obuke po osnovu odobrenog finalnog budžeta koji odgovara tom programu obuke, u dve rate kako sledi:

1. Prva rata u iznosu od 50% doprinosa donatora iz finalnog budžeta nakon:

 • Odobrenja programa obuke i liste selektovanih kandidata od strane NIRAS-IP,
 • Odobrenja liste obučenih mentora od strane NIRAS-IP,
 • Dostavljenog tačno popunjenog Zahteva za prenos sredstava, kao i kopija ugovora sa polaznicima obuka i prijava na obavezno socijalno osiguranje.

2. Druga rata u iznosu koji je jednak razlici između iznosa ostvarenih troškova prijavljenih i odobrenih u završnom finansijskom izveštaju i iznosa isplaćenog kroz prvu ratu nakon uspešno realizovanog programa obuke, odnosno na osnovu:

 • Pozitivne procene stečenih kompetencija za najmanje 75% polaznika programa obuke od strane eksternog procenitelja koga imenuje NIRAS-IP,
 • Verifikacije prateće dokumentacije i (ukoliko postoji) dokaza o obavljenom programu Job shadowing.

Opravdanost troškova i pravila sufinansiranja: budžet za obuke treba da bude rezultat zajedničkog finansiranja sledećih opravdanih troškova koji nastanu u toku trajanja odobrenog programa obuke:

 • Zarade/naknade: za svakog polaznika biće opredeljen bruto iznos od najmanje 35.000 RSD mesečno. U opravdanim slučajevima ovaj iznos se uvećava mesečno za 5.000 RSD za dodatne troškove prevoza i/ili za 5.000/10.000 dinara za dodatak za negu deteta za jedno/dvoje+ dece;
 • Doprinos za izvođenje obuke: naknada za utrošak materijala/energije, amortizacija mašina, radni sati mentora, zaštitna odeća i gubitak u produktivnosti i to i) do 20.000 RSD po polazniku mesečno za uslužne delatnosti (izuzev radnih mesta koja iziskuju veće materijalne troškove) i ii) do 30.000 RSD po polazniku mesečno u proizvodnji (izuzev radnih mesta koja iziskuju niže materijalne troškove);
 • Troškovi teorijske obuke: naknada u iznosu od 2.000 dinara po satu obuke i grupe do 20 polaznika. Teorijska obuka se može sprovesti koristeći jednu od 2 opcije:
  • a) Poveravanjem izvođenja teorijske obuke eksternom izvođaču po mogućnosti lokalnoj/regionalnoj školi za stručno obrazovanje ili angažovanjem nastavnika/profesora;
  • b) Korišćenjem internog predavača zaposlenog u kompaniji sa dokazanim didaktičkim kompetencijama za izvođenje teorijske obuke. NAPOMENA: Ova opcija se može koristiti samo ako kompanija ima registrovan interni centar za obuku i obaveže se na sufinansiranje teorijske obuke od minimum 75%;
 • Ulazni zdravstveni/sanitarni pregled: naknada troškova u slučaju obuke na radnim mestima koja zahtevaju ulazni pregled u skladu sa aktom poslodavca o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Troškovi angažovanja brokera: naknada za i) procenu kompetencija svakog polaznika i ii) upravljanje i administriranje ugovora sa poslodavcem.

U zavisnosti od veličine privrednog subjekta u skladu sa Zakonom o računovodstvu, odabrani poslodavci će biti u obavezi da sufinansiraju budžet sa najmanje 30% odnosno 50%, za preduzetnike/mikro/mala preduzeća i srednja/velika respektivno, kao i budžetske linije za zarade/naknade, doprinos za izvođenje obuke i troškove brokera u istom procentu.

NAPOMENA: Kompanije koje su već učestvovale u obukama koje je NIRAS-IP organizovao u okviru programa E2E, a koje se ponovo prijavljuju treba da prikažu veće sufinansiranje (min +2,5%) sa svakom novom prijavom. Kompanije koje prijave i bonus program mogu aplicirati sa nižim sufinansiranjem od (maks. -2%).

PROGRAM 2: Program radne prakse

Proširiti sve | Srušiti sve

(molimo prvo pročitajte poglavlje "Opšti podaci" ovog Poziva)

Pozivaju se kompanije kojima nedostaju kompetentni radnici da se prijave za organizaciju radne prakse u trajanju od 1-2 meseca sa mogućnošću produženja do 4 meseca za poslove za koje se zahteva visoko obrazovanje. Neki od primera poslova za koje se može prijaviti radna praksa su dati u Prilogu 1.

Poslodavci koji zadovoljavaju uslove za učešće su kompanije iz privatnog sektora koje:

 • Ispunjavaju administrativne kriterijume definisane u okviru odeljka “Opšti podaci” ovog Poziva,
 • Iskazuju potrebu za novim radnicima;
 • Imaju mogućnost da obezbede obuku na radnom mestu u svojim prostorijama u skladu sa zahtevima programa obuke zasnovanog na usaglašenoj listi kompetencija i mogu da imenuju mentore iz redova zaposlenih;
 • Sufinansiraju program obuke u propisanom procentu;
 • Ne predlažu obuku/zaposlenje lica koja su bila zaposlena ili angažovana (formalno ili neformalno) kod poslodavca na istim poslovima za koje se predlaže obuka u periodu od 24 meseca pre podnošenja prijave na ovaj Poziv.

Imenovani mentori treba da

 • Imaju adekvatne kvalifikacije i/ili radno iskustvo
 • Da im je dodeljeno najviše 5 polaznika (odnos 1:5),
 • Da pohađaju dvodnevni info-seminar u organizaciji brokera.

Polaznici obuke mogu biti nezaposlene osobe koje ispunjavaju sve od navedenih uslova:

 • Starosti do 30 godina ili nezaposleni iz teško zapošljivih kategorija (u skladu sa “Opštim podacima” ovog Poziva);
 • Koji poseduju pojedine kompetencije za poslove za koje se predlaže obuka, stečene kroz formalno obrazovanje ili informalno, uključujući radna mesta za koja je ulazni nivo kvalifikacija završeno osnovno obrazovanje;
 • Učenici završnih godina srednjih stručnih škola / studenti završnih godina strukovnih i akademskih studija u zanimanjima za koja se školuju i pod uslovom da nisu već stekli neophodne kompetencije u toku školovanja
 • Spremni da prihvate zaposlenje (ukoliko im bude ponuđeno) nakon završetka obuke.

NAPOMENA: Uzimaće se u razmatranje prijave koje se fokusiraju na mlade i predlažu učešće najmanje 60% osoba mlađih od 30 godina.

Za više detalja u vezi sa procedurom prijave, kriterijumima evaluacije, donošenjem odluka i rokovima pogledajte „Opšte informacije“. Obrasci Izjave o zainteresovanosti, Potpune prijave i budžeta su u prilozima 2, 3 i 4.

Odabrani poslodavci biće u obavezi da:

 • imenuju dovoljan broj svojih zaposlenih sa odgovarajućim radnim iskustvom da pohađaju dvodnevni seminar za kompanijske instruktore (mentore)
 • obave finalnu selekciju polaznika obuke, na osnovu pred-selekcije koju obavi E2E broker;
 • obezbede sufinansiranje u propisanom procentu kao što je navedeno u daljem tekstu;
 • koordiniraju i sprovode obuku u skladu sa odobrenom listom kompetencija;
 • potpišu ugovore sa polaznicima za vreme trajanja obuke (sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje), u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima koji se tiču rada, zapošljavanja i bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, kao i drugim propisima koji se odnose na određena zanimanja i/ili kategorije polaznika obuke, pri čemu ugovori zaključeni posredstvom agencija za privremeno zapošljavanju nisu prihvatljivi;
 • obezbede redovan mesečni prenos sredstava na bankovne račune polaznika obuke na ime zarada/naknada (sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje);
 • obezbede uslove za sprovođenje završne procene stečenih kompetencija polaznika koju sprovodi nezavisni evaluator u organizaciji E2E;
 • ponude zaposlenje svim polaznicima koji odgovaraju potrebama i kriterijumima kompanije, što uključuje, ali nije ograničeno na uspešno završenu obuku;
 • redovno izveštavaju i blagovremeno prijavljuju sve promene koje mogu biti od značaja za implementaciju programa; sarađuju sa lokalnim partnerima i NIRAS-IP na aktivnostima komunikacije i dostavljanja informacija koje se tiču praćenja i evaluacije obuke.

NIRAS-IP doznačava sredstva brokeru pojedinačno za svaki od programa obuke po osnovu odobrenog finalnog budžeta koji odgovara tom programu obuke u dve rate kako sledi:

 1. Prva tranša u iznosu od 50% doprinosa donatora iz Finalnog budžeta nakon:
  • Odobrenja programa obuke i liste selektovanih kandidata od strane NIRAS-IP
  • Odobrenja liste obučenih mentora od strane NIRAS-IP,
  • Dostavljenog tačno popunjenog Zahteva za prenos sredstava, kao i kopija ugovora sa polaznicima obuka i prijava na obavezno socijalno osiguranje.
 2. Druga tranša u iznosu koji je jednak razlici između iznosa ostvarenih troškova prijavljenih i odobrenih u završnom finansijskom izveštaju i iznosa isplaćenog kroz prvu ratu nakon uspešno realizovanog programa obuke odnosno na osnovu:

Opravdanost troškova i pravila sufinansiranja: budžet za obuke treba da bude rezultat zajedničkog finansiranja sledećih opravdanih troškova koji nastanu u toku trajanja odobrenog programa obuke:

 • Zarade/naknade: za svakog polaznika biće opredeljeno bruto iznos od najmanje 35.000 RSD mesečno; U opravdanim slučajevima ovaj iznos se uvećava mesečno za 5.000 RSD za dodatne troškove prevoza i/ili za 5.000/10.000 dinara za dodatak za negu deteta za jedno/dvoje + dece;
 • Troškovi teorijske obuke: naknada u iznosu od 2.000 dinara po satu obuke i grupe do 20 polaznika. U slučaju da kompanija izvodi teorijsku obuku, obavezno sufinansiranje iznosi najmanje 75%;

  NAPOMENA: Puna teorijska obuka je obavezna samo za kandidate koji nisu stekli stručnu ili visoku stručnu spremu u zanimanju/radnom mestu za koje će se obučavati. Ostali kandidati treba da dobiju samo obuku za bezbednost i zdravlje na radu, ali bez budžetiranja.

 • Doprinos za izvođenje obuke: naknada za utrošak materijala/energije, amortizacija mašina, radni sati mentora, zaštitna odeća, obuća I oprema, gubitak u produktivnosti i to i) do 20.000 RSD po polazniku mesečno za uslužne delatnosti (izuzev radnih mesta koja iziskuju veće materijalne troškove) i ii) do 30.000 RSD po polazniku mesečno u proizvodnji (izuzev radnih mesta koja iziskuju niže materijalne troškove);
 • Ulazni zdravstveni/sanitarni pregled: naknada troškova u slučaju obuke na radnim mestima koja zahtevaju ulazni pregled u skladu sa aktom poslodavca o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Troškovi angažovanja brokera: naknada za i) procenu kompetencija svakog polaznika i ii) upravljanje i administriranje ugovora sa poslodavcem.

U zavisnosti od veličine privrednog subjekta u skladu sa Zakonom o računovodstvu, odabrani poslodavci će biti u obavezi da sufinansiraju budžet sa najmanje 30% odnosno 50%, za preduzetnike/mikro/mala preduzeća i srednja/velika respektivno, kao i budžetske linije za zarade/naknade, doprinos za izvođenje obuka i troškove brokera u istom procentu.

NAPOMENA: Kompanije koje su već učestvovale u obukama koje je organizovao NIRAS-IP u okviru programa E2E, a koje se ponovo prijavljuju treba da obezbede veće sufinansiranje (min +2,5%) sa svakom novom prijavom. Kompanije koje prijave i bonus program mogu da apliciraju sa nižim sufinansiranjem od (maks. -2%).

PROGRAM 3: Upskilling/Reskilling – Sticanje kompetencija za rad u postojećem ili novom zanimanju

Proširiti sve | Srušiti sve

(Molimo prvo pogledajte poglavlje “Opšti podaci” ovog Javnog poziva)

Kompanije se pozivaju da se prijave za unapređivanje kompetencija svojih zaposlenih u trajanju od 1-4 meseca. Na ovaj način radnici stiču nove veštine ili proširuju svoje znanje kako bi odgovorili potrebama kompanije. Glavni ishod ovog programa biće bolja pozicija postojećih radnika u kompaniji.

NAPOMENA: Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi jednog radnika. Poslodavci sa više zaposlenih mogu uključiti u obuku po jednog radnika na svakih 5 zaposlenih.

Upskillingsticanje kompetencija u postojećem zanimanju je proces učenja radnika novim veštinama, usled, na primer, nabavke nove opreme. Unapređenje veština može uključivati stručne, kao i druge veštine (digitalne, jezičke, organizacione).

Reskilling - sticanje kompetencija u novom zanimanju je proces osposobljavanja radnika za popunjavanje drugog radnog mesta u istoj kompaniji. Obično uključuje obuku o potpuno novom skupu veština za prilagođavanje novim funkcijama.

Prednosti za poslodavce koji koriste metode Reskilling/Upskilling na radnom mestu su široke:

 • zadržavanje talentovanih radnika,
 • smanjenje troškova zapošljavanja,
 • prevazilaženje stalnih digitalnih promena i izazova,
 • povećanje atraktivnosti kompanije kao poslodavca koji nudi kontinuiranu obuku svojih zaposlenih.

Poslodavci koji zadovoljavaju uslove za učešće su kompanije iz privatnog sektora koje:

 1. ispunjavaju administrativne kriterijume definisane u okviru odeljka “Opšti podaci” ovog Poziva,
 2. osiguravaju učešće svog osoblja kako bi se definisale nedostajuće kompetencije,
 3. imenuju zaposlene koji su stručni da budu mentori pri čemu 1 mentor može biti dodeljen za najviše 5 polaznika (odnos 1:5) ukoliko kompanija sama sprovodi obuku,
 4. su spremne da sufinansiraju program obuke u propisanom procentu,
 5. potpišu ugovore o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa polaznicima/ugovore o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa uvećanom zaradom pre isteka ugovora i zadrže ta lica u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje 6 mesecu nakon završetka obuke.

Uslovi za učešće izvođača obuka zavisiće od specifičnih potreba kompanije/kandidata. U tom smislu ovaj program obuke može sprovoditi sama kompanija ili se može sprovoditi posredstvom akreditovanog eksternog izvođača obuke (JPOA). Ukoliko obuku sprovodi kompanija, program obuke biće zasnovan na kompetencijama (na osnovu analize potreba za obukama) koje definiše kompanija uz podršku brokera i uz odobrenje NIRAS-IP. U slučaju akreditovanih izvođača obuke, mora se koristiti akreditovani program obuke.

NAPOMENA: osnovna informatička obuka neće biti razmatrana za finansiranje po ovom Pozivu.

Polaznici obuke mogu biti radnici mlađi od 30 godina i teško zapošljiva lica bez starosnog ograničenja, koji su:

 • angažovani kroz fleksibilne ugovorne forme radnog angažovanja (npr. privremeno/povremeni poslovi, ugovor o delu), ili zaposleni u kompaniji po ugovoru o radu na određeno vreme pod uslovom da rade manje od 12 meseci;
 • zaposleni po ugovoru o radu na neodređeno vreme

NAPOMENA: Radnici angažovani posredno preko agencija za privremeno zapošljavanje mogu biti uključeni u obuku pod uslovom da budu zaposleni po osnovu ugovora o radu direktno sa poslodavcem -podnosiocem prijave pre početka programa obuke.

Ako se obuka sprovodi interno u kompaniji, imenovani mentori treba da

 1. imaju adekvatne kvalifikacije i/ili radno iskustvo
 2. da im je dodeljeno najviše 5 polaznika (odnos 1:5),
 3. da pohađaju dvodnevnu obuku u organizaciji brokera.

Za više detalja u vezi sa procedurom prijave, kriterijumima evaluacije, donošenjem odluka i rokovima pogledajte „Opšte informacije“. Obrasci Izjave o zainteresovanosti, Potpune prijave i budžeta su u prilozima 1, 3 i 4.

 • imenuju dovoljan broj svojih zaposlenih sa odgovarajućim radnim iskustvom da pohađaju dvodnevnu obuku za kompanijske instruktore (mentore) za obuke koje se sprovode interno u kompaniji;
 • obezbede sufinansiranje u propisanom procentu kako je definisano u tekstu ispod;
 • koordiniraju i sprovode obuku u skladu sa odobrenom listom kompetencija;
 • obezbede redovan mesečni prenos sredstava na bankovne račune polaznika obuke na ime zarada/naknada (sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima koji se tiču rada, zapošljavanja i bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, kao i drugim propisima koji se odnose na određena zanimanja i/ili kategorije polaznika obuke
 • obezbede uslove za sprovođenje finalne procene kompetencija polaznika u izvođenju nezavisnog evaluatora u organizaciji E2E;
 • za polaznike koji su bili angažovani po osnovu fleksibilnih formi ugovora ili ugovoru o radu na određeno vreme: zaključe ugovore o radu na neodređeno vreme sa najmanje 70% polaznika obuke pre završetka ugovora i zadrže ih u radnom odnosu najmanje 6 meseci nakon završetka obuke;
 • za polaznike koji su bili zaposleni po osnovu ugovora o radu na neodređeno vreme: zaključe ugovore o radu na neodređeno vreme sa uvećanom zaradom sa najmanje 70% polaznika obuke pre završetka ugovora i zadrže ih u radnom odnosu najmanje 6 meseci nakon završetka obuke;
 • redovno izveštavaju i blagovremeno prijavljuju sve promene koje mogu biti od značaja za implementaciju programa; sarađuju sa lokalnim partnerima i NIRAS -IP na aktivnostima komunikacije i dostavljanja informacija koje se tiču praćenja i evaluacije obuke.

Finansijske obaveze i dinamika plaćanja prema odabranim poslodavcima

NIRAS-IP doznačava sredstva brokeru pojedinačno za svaki od programa obuke po osnovu odobrenog finalnog budžeta koji odgovara tom programu obuke u dve rate kako sledi:

1. Prva rata u iznosu od 50% doprinosa donatora nakon:

 • Odobrenja programa obuke i liste selektovanih kandidata od strane NIRAS -IP
 • Odobrenja liste obučenih mentora od strane NIRAS-IP za programe obuka koje sprovodi kompanija
 • Dostavljenog tačno popunjenog Zahteva za prenos sredstava, kao i kopije ugovora sa polaznicima obuka i prijava na obavezno socijalno osiguranje

2. Druga rata u iznosu koji je jednak razlici između iznosa ostvarenih troškova prijavljenih i odobrenih u završnom finansijskom izveštaju i iznosa isplaćenog kroz prvu ratu nakon uspešno realizovanog programa obuke odnosno na osnovu:

 • Pozitivne procene stečenih kompetencija za najmanje 75% polaznika programa obuke od strane eksternog procenitelja koga imenuje Upravljačko telo
 • Verifikacije prateće dokumentacije uz finansijski izveštaj, uključujući kopije ugovore o radu na neodređeno vreme sa polaznicima obuke sa prijavama na obavezno socijalno osiguranje, kao i (ukoliko postoji) dokaz o obavljenom programu Job shadowing.

Opravdanost troškova i pravila sufinansiranja: budžet za obuke treba da bude rezultat zajedničkog finansiranja sledećih opravdanih troškova koji nastanu u toku trajanja odobrenog programa obuke:

 • Zarade/naknade (za obuke koje se sprovode u toku radnog vremena): za svakog polaznika biće opredeljeno bruto iznos od najmanje 35.000 RSD po mesecu obuke;
 • Doprinos za izvođenje obuke (ukoliko se izvodi u kompaniji): naknada za utrošak materijala/energije, amortizacija mašina, radni sati mentora, zaštitna odeća, gubitak u produktivnosti i) do 20.000 RSD po polazniku mesečno za uslužne delatnosti (izuzev radnih mesta koja iziskuju veće materijalne troškove) i ii) do 30.000 RSD po polazniku mesečno u proizvodnji (izuzev radnih mesta koja iziskuju niže materijalne troškove);
 • Troškovi teorijske obuke - naknada u iznosu od 2.000 RSD po satu obuke i grupe do 20 polaznika. U slučaju da kompanija izvodi teorijsku obuku, obavezno sufinansiranje iznosi najmanje 75%.
 • Troškovi eksternog izvođača obuke (ukoliko se obuka vrši posredstvom JPOA): na osnovu računa uključujući i teorijsku i praktičnu obuku.
 • Troškovi angažovanja brokera: naknada za i) procenu kompetencija svakog polaznika i ii) upravljanje i administriranje ugovora sa poslodavcem.

U zavisnosti od veličine privrednog subjekta u skladu sa Zakonom o računovodstvu, odabrani poslodavci će biti u obavezi da sufinansiraju budžet sa najmanje 30% odnosno 50%, za preduzetnike/mikro/mala preduzeća i srednja/velika respektivno, kao i budžetske linije za zarade/naknade, doprinos za izvođenje obuke/troškovi eksternog izvođača obuke i troškove brokera u istom procentu.

NAPOMENA: Kompanije koje su već učestvovale u obukama koje je NIRAS-IP organizovao u okviru programa E2E, a koje se ponovo prijavljuju, treba da prikažu veće sufinansiranje (min +2,5%) sa svakom novom prijavom. Kompanije koje prijave i bonus program mogu aplicirati sa nižim sufinansiranjem od (maks. -2%).

BONUS: Job shadowing

Proširiti sve | Srušiti sve

Kompanije se pozivaju da organizuju dane otvorenih vrata za učenike i studente iz lokalne zajednice tzv. job shadowing dane u trajanju od 1-5 dana (do 4 sata dnevno).

Koristi programa Job Shadowing

Praćenje rada zaposlenog (Job shadowing) je koristan način za učenike i studente da nauče o poslu koji ih interesuje. To je oblik učenja o radu na radnom mestu koja omogućava mladima da prate i posmatraju zaposlenog u kompaniji dok obavlja svakodnevne poslove.

Ovakav pristup pomaže mladima da steknu iskustvo iz stvarnog života van učionice i da da se na licu mesta upoznaju sa određenim zanimanjem i tako lakše odluče da li time žele da se bave pre nego što se prijave za obrazovanje, posao ili praksu

Koristi za kompanije

Za poslodavce, job shadowing je investicija u budućnost. Pronalaženje vremena za susrete sa mladima (ili onima koji su zainteresovani za novu karijeru) ne donosi neposrednu korist, ali veća otvorenost prema lokalnoj zajednici, privlačenje budućih zaposlenih i jačanje brenda kompanije može se pokazati kao vredno truda.

Kompanije koje se prijavljuju za opcije 1 ili 2 na Platformi za obuke u okviru ovog Poziva mogu se prijaviti i za job shadowing za bilo koju poziciju, bez obzira na poslove u kojima se sprovode glavne obuke, pod uslovom da predviđena obuka traje duže od 400 sati. Uspešne kompanije - podnosioci prijave će biti nagrađeni nižim procentom sufinansiranja od max -2% za glavnu(e) obuku(e) ako realizuju I program job shadowing tokom sprovođenja glavnog ugovora.

NAPOMENA: Kompanije se takođe mogu prijaviti za program job shadowing tokom cele godine tako što će kontaktirati brokera i van Javnog poziva. U ovom slučaju kompanije ne moraju da ispune kriterijume za učešće u ovom Pozivu.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Proširiti sve | Srušiti sve

Osnovne informacije

Proširiti sve | Srušiti sve

Ne, javnim pozivom je definisan uslov da u Platformi za obuke na radnom mestu, mogu da učestvuju privatne kompanije sa najmanje 5 zaposlenih lica.

Ne, kompanije moraju biti registrovane u APR-u najmanje 18 meseci pre podnošenja zahteva

Kriterijumi za učešće polaznika obuka

Proširiti sve | Srušiti sve

Stupite u kontakt sa lokalnim partnerima ("brokerima") u regionu i posetite Job Info Center za dodatne savete u smislu individualnog vođenja karijere i savetovanja, a sve kako bi se informisali o načinu prijave.

 • Da, E2E snažno ohrabruje i poslodavce i lokalne partnere ("brokere") da integrišu osobe sa invaliditetom svih uzrasta.
 • Lokalni partneri žele da podrže obuku i zapošljavanje OSI (inkluzija).
 • Zbog toga će lokalni partner biti u kontaktu sa svim potencijalnim korisnicima.
 • Molimo Vas da posetite naše Job Info Centre radi daljih individualnih konsultacija.
 • Za OSI postoje dodatne opcije za adaptaciju radnih mesta ili produženo trajanje obuke

Ne, korisnici uključeni u E2E mere ne mogu istovremeno biti korisnici drugih subvencionisanih programa (NSZ i drugi međunarodni projekti).

Da, osobe sa osnovnih i master studija mogu biti uključene u programe radnih praksi (Program 2), pod uslovom da se obučavaju za zanimanje za koje se studiraju i pod uslovom da su spremne i voljne da prihvate posao, ako im se ponudi nakon programa radne prakse.

 • Ne, lica koja učestvuju u okviru "Moje prve plate" su već uključena u obuke i njihova zarada i osiguranje su subvencionisani iz budžeta Republike Srbije. Zbog toga ne mogu da steknu pravo na obuku u okviru E2E.
 • Istovremeno, osobe uključene u bilo koju drugu meru subvencionisanu putem NSZ programa ili slične donatorske podrške, ne ispunjavaju uslove za različite programe u okviru ovog Poziva.

Budžet programa i pravila sufinansiranja

Proširiti sve | Srušiti sve
 • Da, prema Pozivu, teorijska obuka je obavezan deo svih programa obuka na radnom mestu.
 • U idealnom smislu, 80% vremena obuke treba provesti u praktičnom delu u kompaniji, dok je 20% predviđeno za teorijski transfer znanja.

Da, budžetiranje je isto. Program 2 (“radne prakse”) takođe predviđa teorijsku obuke, samo sa kraćim trajanjem (u zavisnosti od predloženog nastavnog programa).

Da, lica koja već rade u preduzeću su budžetirana sa svojom trenutnom platom.

U procesu odobravanja:

 • CV sa kompetencijama i veštinama,
 • Ugovor o radu, i
 • Odluku o raspoređivanju koju su potpisali ovlašćeno lice u kompaniji i zaposleni o preraspodeli sa redovnog rada na poslove WBL teorijske obuke i sadrže informacije o WBL programu, periodu trajanja WBL teorije I WBL teorijskim satima.

Na kraju programa obuke:

 • Izjava kompanije da je zaposleni primio zaradu period teorijske obuke WBL- a,
 • Liste pohađanja obuke po danima koje sadrže radno vreme obuke, koje potpisuje pružalac teorijske obuke i pripravnik,
 • Izveštaj o teorijskoj obuci,
 • Materijale za učenje za polaznike obuke
 • Ugovor će biti trojni ugovor između škole, kompanije i lokalnog partnera.
 • E2E će lokalnom partneru obezbediti nacrt ugovora.
 • Sredstva se prebacuju u školu posredstvom lokalnog partnera.

U slučaju spoljnog pružaoca usluga teorijske obuke stvarni trošak mora biti pokriven sledećom pratećom dokumentacijom.

U procesu odobravanja:

 • CV sa kompetencijama i veštinama

Na kraju programa obuke:

 • Ugovor o delu,
 • Obračun bruto i neto prihoda,
 • Izvod iz banke sa plaćenim porezom na dohodak i neto iznosom plaćenom spoljnom pružaocu usluga,
 • Izvod iz pojedinačne poreske prijave o plaćenom porezu,
 • Liste pohađanja obuke po danima koje sadrže radno vreme obuke i koje potpisuju pružalac teorijske obuke i polaznici obuke,
 • Materijali za učenje za WBL polaznike,
 • Izveštaj o teorijskoj obuci
 • Bilo bi idealno kada bi kompanija na početku obuke ponudila ugovore o radu za sve pripravnike.
 • Kompanije su pozvane da izdaju ugovor o radu što je pre moguće, čak i tokom obuke.

Platforma za obuke na radnom mestu - Programi 1-3

Proširiti sve | Srušiti sve
 • Ne, nije dozvoljeno sprovoditi upoznavanje sa radnim mestom kroz praćenje rada zaposlenog (job shadowing), pre nego što glavna obuka počne da se sprovodi, jer ne postoje nikakve ugovorne obaveze.
 • Želimo da podržimo kompanije da organizuju job shadowing kada njima i korisnicima najviše odgovara. Verovatno će letnja sezona biti manje korišćena s obzirom da se job shadowing odnosi na učenike i studente.
 • Broker podnosi punu prijavu na jedinstvenenom obrascu za do max. 3 programa obuke za nezaposlene (programi 1 i 2),
 • Do 3 programa obuke može nastati kao rezultat jedne prijave. Broker potpisuje jedan ugovor sa kompanijom sa do 3 budžeta za programe1 i 2.
 • Za programe koji podrazumevaju program 3 (Sticanje kompetencija za rad u postojećem ili novom zanimanju), odvojene prijave do 3 upskilling/reskilling programa se podnose za trenutno zaposlena lica u kompaniji. Slično tome, broker potpisuje jedan ugovor sa kompanijom za do 3 budžeta za Sticanje kompetencija za rad u postojećem ili novom zanimanju.

Da, program 3 (Reskilling-upskilling) se može koristiti i za meke veštine (u kojem slučaju bi to bilo upskilling).

Uloga lokalnih partnera E2E - "brokera"

Proširiti sve | Srušiti sve

E2E svojim delovanjem pokriva 12 regiona u Srbiji, koji su precizirani Javnim Pozivom, a naši lokalni partneri (Brokeri) su ulazne tačke za pojedince koji traže mogućnost pohađanja obuka na radnom mestu. Oni takođe pronalaze i kompanije, iz ovih regiona, koje su zainteresovane da održe obuke na radnom mestu i povežu ih sa mladim pojedincima.

Prijavite se na SmartME

Prijavite se da biste kreirali ili uredili svoju aplikaciju ili da biste izveštavali o napretku projekta koji je u toku.