O programu

ŠIRI KONTEKST

Program „Znanjem do posla“ nije samo program koji se bavi osnaživanjem mladih da lakše dođu do posla.
Svojim aktivnostima doprinosimo i realizaciji drugih veoma bitnih ciljeva:

MEĐUNARODNI NIVO

Doprinosimo realizaciji Platforme Ujedinjenih nacija za održivi razvoj planete (United Nations Sustainable development platform ) kroz doprinos bržoj realizaciji ciljeva definisanih u okviru cilja braj osam (SDG 8) ove platforme koji se tiče razvoja održivih i inkluzivnih preduslova za zapošljavanje pre svega mladih.

Ova tačka takođe dotiče stvaranje uslova za podizanje produktivnosti rada, smanjenje nezaposlenosti, posebno kod mladih i olakšani pristup finansijskim uslugama kako bi se omogućio što lakši i održivi ekonomski razvoj planete.

Više pročitajte na: Sustainable Development Goal 8 (SDG 8) okviru ove platforme Ujedinjenih nacija doprinosimo i realizaciji ciljeva iz tačke jedan – smanjenje siromaštva, potom tačke četiri – pristup inkluzivnom i kvalitetnom obrazovanje tokom čitavog života, tačke pet – osnaživanje žena, tačke 10 – smanjenje nejednakosti u društvu i tačke 17 promocija međunarodne saradnje na ostvarenju održivog ekonomskog razvoja.

Međunarodni nivo

Pomažemo brže ostvarenje jednog od glavnih nacionalnih prioriteta – ostvarivanju punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

Nova strategija Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana u jednoj tačaka Akcionog plana (tačka 3.11) traži od zemalja kandidata, u koje spada i Srbija, da se „…više fokusiraju na zapošljavanje i društvene reforme kroz aktivniji monitoring relevantnih politika u oblasti zapošljavanja…“ što je jedan od ciljeva i našeg programa.

Nacionalni nivo

Program „Znanjem do posla“ direktno podržava sprovođenje Nacionalnog programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu pristupanja Evropskoj uniji (ESRP). Program primenjuje one mere u okviru ESRP koje se odnose na pristup tržištu rada ili razvoj radnih veština kod mladih.