Usluge za Mlade

NAŠE USLUGE KARIJERNOG VOĐENJA

Karijerni praktičari u okviru karijernih centara pomažu mladima da spoznaju i istraže sebe, da se informišu i steknu samopouzdanje za donošenje karijernih odluka i izbora koji su u vezi sa individualnim željama i sa potrebama tržišta rada.

Zadatak E2E karijernih praktičara jeste da osmisle najbolju kombinaciju razvijenih alata i instrumenata prema potrebi mlade osobe. U skladu sa definisanim potrebama i definisanim ciljevima rada, kombinuju se alati, tehnike, i modeli rada: rad u karijernom centru ili školi, online ili direktno, individualni i grupni rad.

Kroz grupne i individualne sesije mladi se informišu i usmeravaju u pravcu koji najpre odgovara njihovim sposobnostima i afinitetima, rade se potrebne provere znanja i veština, vrši se informisanje o raspoloživim mogućnostima za lični i karijerni razvoj.

Individualno karijerno vođenje i savetovanje

Na individualnim sesijama u trajanju od 30 min do sat vremena, karijerni praktičar u direktnom razgovoru sa mladom osobom definiše zajedničke ciljeve rada. Kroz individualne sesije se radi na razumevanju ličnih vrednosti, osobina i interesovanja, vrši se informisanje o mogućnostima daljeg obrazovanja, mogućnostima zapošljavanja ili daljeg obučavanja i kreira se plan, odnosno zajednički se definišu koraci koji su neophodni u dolaženju do cilja koje je mlada osoba postavila zajedno sa karijernim praktičarem. Individualni rad se najčešće obavlja u karijernom centru, a ponekad u skladu sa prethodnim dogovorom i u prostorijama škole/fakulteta. Individualno karijerno vođenje se može organizovati i u online formi.

Grupno karijerno vođenje i savetovanje

Na grupnim sesijama u trajanju od 30 min do sat vremena, karijerni praktičar/i sa grupom mladih osoba radi na karijernom informisanju – podeli značajnih informacija o daljem školovanju i/ili mogućnostima za zapošljavanje, približavanju prethodno definisanih tema od značaja za grupu, organizuju se realni susreti sa poslodavcima i predstavnicima određenih zanimanja u cilju upoznavanja sa određenim profesijama… Organizuju se grupne karijerne radionice na temu: Pisanje radne biografije; intervju sa poslodavcem; Šta je karijera i koraci u planiranju karijere… Grupni rad se sprovodi u školi/fakultetu na osnovu prethodnog dogovora sa predstavnicima škole, i u okviru karijernih centara. Grupne radionice se organizuju i u online formi.

ZA USPEŠAN ULAZAK U SVET RADA!

Kao rezultat saradnje projekta „Znanjem do posla“ i Gateway Solutions AG iz Švajcarke razvijena su alati koji predstavljaju značajnu podršku mladima u karijernom planiranju i donošenju karijernih odluka. Ovom saradnjom našim karijernim savetnicima su stavljena na raspolaganje inovativni i digitalizovani instrumenti procene.

Kratki karijerni kviz – WayFi i test sklonosti i sposobnosti – Basic Check počeli su sa primenom 2020. godine i besplatni su za sve mlade ljude. U cilju sveobuhvatnije procene kompetencija, test Basic Check je nadograđen praktičnim delom koji sadrži još šest oblasti zadataka u cilju provere praktičnog znanja. Takođe, u cilju dodatnog karijernog informisanja i olakšavanja procesa usklađivanja sa zahtevima određenih poslova, razvijen je i Alata za uparivanje/upoređivanje – Matching tool. Ovim alatom se upoređuju ostvareni rezultati na testu sa zahtevima određenih poslova. Nešto više o ovome možete pronaći i na stranici Gateway koja je dostupna na srpskom jeziku. U delu ove internet stranice namenjene mladima možete pročitati više o samim alatima i njihovom značaju, dok se u delu za kompanije nalazi deo za proveru autentičnosti sertifikata testa Basic Check, kao i zašto i kako ovaj test može pomoći kompanijama u pronalaženju mladih koji odgovaraju njihovim zahtevima.

Kragujevac

Kruševac

Knjaževac

Pirot

Niš

Požega

Šabac

Kraljevo

Smederevo