Zakonodavni okvir politike zapošljavanja

E2E podržava MRZBSP u izradi ex-post i ex-ante analiza efekata Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Oba zakona su u primeni od 2009. godine, i pored brojnih izmena koje su izvršene u međuvremenu, potrebno je utvrditi da li i dalje odgovaraju na potrebe aktuelnih izazova, stanja i trendova u oblasti politike zapošljavanja ili ih je potrebno menjati, koliki je obim eventualnih izmena i u kojem pravcu izmene treba da idu.