Neformalno obrazovanje i obuka - Javno priznati organizatori aktivnosti obrazovanja odraslih

E2E je tokom 2020-2021. godine podržao izrdu sveobuhvatne analize procesa, standarda i kriterijuma koji se koriste za dobijanje statusa pružaoca usluga neformalnog obrazovanja (JPOA). Finalni izveštaj o evaluaciji objavljen je u martu 2021. Na bazi rezultata oove analize, Ministarstvo prosvete je 2021.godine, formiralo međusektorsku radnu grupu za zadatkom da revedira zakonski okvir kojim se uređuje ova oblast. Predstavnici Nirasa bili su članovi ove radne grupe. Tako je u decembru 2021.godine Ministarstvo prosvete donelo novi Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih a u februaru 2022.godine Pravilnik o samovrednovanju i spoljašnjem vrednovanju kvalitetu rada javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih. Takođe u decembru 2021.godine, uz podršku projekta E2E ,Ministarstvo prosvete je objavilo Vodič za sticanje statusa JPOA

  • Metodološki okvir za unapređenje neformalnog obrazovanja

Sistemske promene u oblasti kvalifikacija, donošenje Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS) 2018.godine i povezivanje NOKS-a sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK) 2020.godine, kao i nalazi evaluacije procesa akreditacije JPOA iziskivali su unapređenje zakonske regulative kao i metodološkog okvira u oblasti neformalnog obrazovanja i obuka.

U periodu 2021-2022.godine, NIRAS je podržao izradu različitih metodoloških dokumenata i uputstava iz oblasti neformalnog obrazovanja i obuke. Eksperti projekta su u saradnji sa zaposlenima Ministarstva prosvete, Agencije za kvalifikacije i Zavoda za unapređivanje obrazovanja, razvili niz dokumenata: Metodologija za izradu programa neformalne obuke, Metodologija za procenu kompetencija u neformalnom obrazovanju, Andragoški okvir kompetencija za nastavnike/trenere u obrazovanju odraslih; Smernice za izradu programa obuke za sticanje andragoških kompetencija;

Metodološko uputstvo za izradu programa obuke na osnovu standarda kvalifikacija sa odgovarajućim instrumentima za procenu programa obuka).

Ova dokumenta su predstavljena relevantnim akterima procesa kroz radionice i javne prezentacije.

  • Jačanje sistema osiguranja kvaliteta u radu JPOA

Na osnovu donetih standarda za samoevaluaciju i eksternu evaluaciju kvaliteta rada JPOA, stručnjaci E2E u saradnji sa zaposlenima Agencije za kvalifikacije, razvili su adekvatne procedure, instrumente, relevantnu dokumentaciju za ove procese u okviru 2 vodiča – Vodič za spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada JPOA i Vodič za samovrednovanje kvaliteta rada JPOA.

Tokom jeseni 2022. godini organizovane su dve obuke za jačanje kapaciteta zaposlenih u Ministarstvu prosvete i Agenciji za kvalifikacije u oblasti spoljašnjeg vrednovanja i samovrednovanja. Druga obuka je održana za odabrane JPOA organizacije kao priprema za pilotiranje procesa evaluacije. Proces pilotiranja procedura i instrumenata za evaluaciju, kao i jačanje kapaciteta zaposlenih i spoljnih saradnika u AZK, MP i Kancelariji za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija (KDONOK) nastaviće se i 2023. godine.

  • Promocija procesa akreditacije JPOA

Trište obuka u Srbiji je veoa različito i još uvek nedovoljno uređeno. U cilju unapređivanja kvaliteta neformalnog učenja, važan korak je akreditacija obuka koje sprovode, pored škola i druge organizacije (provajderi) kao što su organizacije civilnog društva, stručna udruženja, kompanije i drugi JPOA. Kako bi se na jednom mestu sreli oni koji su već JPOA i oni koji o tome razmišljaju, uz punu afirmaciju procesa akreditacije, Agencija za kvalifikacije je uz podršku E2E pokrenula seriju regionalnih događaja pod nazivom Nacionalni dijalog JPOA. Prvi Nacionalni dijalog održan je u Nišu novembra 2022 a drugi u Šapcu, decembra 2022.godine.