Planiranje i kreiranje politike zapošljavanja

  • Strateška i planska dokumenta

Izrada Strategije zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine, kao i prvog Akcionog plana za njeno sprovođenje (2021- 2023. godine) podržana je od E2E u prethodnom periodu, dok će u periodu koji sledi biti podržana izrada Akcionog plana za period sprovođenja Strategije zapošljavanja u periodu od 2024. do 2026. godine. Podrška dogovorena sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) uključuje izradu analiza na osnovu kojih će Akcioni plan za period 2024 – 2026. godine biti utvrđen (analiza rezultata prethodnog AP za period 2021-2023. godina, evaluacija odabranih mera aktivne politike zapošljavanja i podršku u organizaciji javne rasprave. Pored toga, E2E kontinuirano pruža podršku organizovanju sastanaka radne grupe koju je MRZBSP obrazovalo radi praćenje sprovođenja Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji i informiše učesnike o rezultatima projektnih aktivnosti.

  • Podrška lokalnom nivou u planiranju politike zapošljavanja

E2E će podržati jedinice lokalne samouprave (JLS) u planiranju politike zapošljavanja na lokalnom nivou, preko izrade analize koja treba da sagleda kapacitete JLS za planiranje politike zapošljavanja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, te preko organizovanja obuka za predstavnike JLS za primenu konkretnih instrumenata za planiranje mera i drugih intervencija u okviru politike zapošljavanja što bi trebalo da im omogući i olakša planiranje prema realnim potrebama lica koja traže posao na lokalnom tržištu rada.

  • Uporedna analiza NSZ obuke na zahtev poslodavca i E2E obuke na radnom mestu

Analizom su obuhvaćene dve mere, obuka na zahtev poslodavca koju sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) i obuka na radnom mestu (WBL) koju sprovodi E2E. Obe obuke se odvijaju kod poslodavca kako bi se učesnicima omogućilo da savladaju veštine potrebne za obavljanje poslova konkretnog radnog mesta, ali se razlikuju po dizajnu i načinu implementacije. Cilj je da se na osnovu uporedne analize dizajna, načina implementacije i rezultata, dobiju preporuke za unapređenje obe mere.

  • Unapređenje programa za preduzetništvo Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ)

E2E je u 2022. godini nastavio da pruža podršku NSZ u unapređenju seta usluga namenjenih nezaposlenim licima koja žele da pokrenu vlastiti posao. Tokom 2020. i 2021. godine, redizajnirana je obuka „Put do uspešnog preduzetnika“ i razvijeno je idejno rešenje za novu metodologiju podnošenja i ocenjivanja prijava za dobijanje subvencije za samozapošljavanje. Od septembra 2022. godine u toku je razvoj detaljnog uputstva za primenu novog modela ocenjivanja prijava za dobijanje subvencije, uključujući i ocenu biznis plana, što će biti ispraćeno razvojem programa obuke i obučavanjem zaposlenih u NSZ za primenu novog uputstva. Takođe je obezbeđena ekspertska podrška NSZ za pilotiranje novog modela rada.

  • Priprema i osnaživanje organizacija civilnog društva za dosezanje do mladih

Ova aktivnost predstavlja podršku MRZBSP u pripremama za sprovođenje programa Garancija za mlade, koji će se u Srbiji sprovoditi po istom modelu kao što se sprovodi u zemljama EU. U okviru Garancije za mlade u Srbiji, organizacije civilnog društva (OCD) će imati ulogu dosezanja do mladih koji se samoinicijativno ne obraćaju institucijama sistema za podršku. Obuke OCD su predviđene za drugu polovinu 2023. godine, kao priprema za pilotiranje programa Garancije za mlade.