Karijerno vođenje i savetovanje (KViS)

  • Primena standarda usluga karijernog vođenja i savetovanja

E2E od 2020. godine organizuje obuke za pružanje usluga karijernog vođenja i savetovanja (KViS) u skladu sa standardima utvrđenim u Pravilniku o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja, za zaposlene u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, agencijama za zapošljavanje i organizacijama civilnog društva, na koje je uključeno preko 100 polaznika. Od 2023. godine ovi standardi će biti implementirani u interne procedure za rad i interne obuke zaposlenih u NSZ.

  • Uspostavljanje procesa akreditacije JPOA za usluge KViS

NIRAS podržava uspostavljanje procesa akreditacije JPOA za usluge KViS. Predstavnici NIRAS-a bili su članovi međusektorske radne grupe koju je osnovao AzK. Tokom 2022.godine razvijene su procedure i instrumenati, kao i kriterijumi za procenu programa, Pripremljeno je Uputstvo za buduće podnosioce zahteva za status JPOA za usluge KViS. Ova RG će nastaviti rad u 2023. godini na daljem razvoju kompetencija praktičara CGC-a