E2E priča – Pripreme za novi status Udruženja psihologa

E2E priča – Pripreme za novi status Udruženja psihologa

Novi Pazar: Udruženje psihologa Novi Pazar, uz podršku projekta „Znanjem do posla”, priprema dokumentaciju za dobijanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih koji bi im omogućio komercijalizaciju usluga karijernog vođenja i savetovanja.

Potpredsednica Udruženja Marija Tiosavljević izjavila je da bi time bio ostvaren jedan od ciljeva tog projekta – obezbeđivanje održivosti programskih usluga nakon što se završi projekat koji je finansirao donator.

„Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) može postati škola ili druga organizacija koja je dobila odobrenje za sprovođenje aktivnosti obrazovanja odraslih. Status JPOA može se steći za aktivnosti kojima se stiču kompetencije i/ili kvalifikacije za obavljanje, usavršavanje ili promenu zanimanja putem neformalnog obrazovanja odraslih i priznavanja prethodnog učenja“, rekla je ona.


Dodala je da su to i aktivnosti kojim se unapređuju znanja, veštine i sposobnosti, radi ličnog i profesionalnog razvoja i društveno odgovornog ponašanja, unapređivanja kvaliteta života, opšteg obrazovanja i kulture putem neformalnog obrazovanja i informalnog učenja, kao i za aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja, što Udruženje već radi, rekla je ona.

Sticanje statusa JPOA je veoma važno za Udruženje koje bi time postalo priznat pružalac neformalnog obrazovanja, što bi otvorilo različite mogućnosti i pristup fondovima iz kojih bi se finansiralo pružanje usluga karijernog savetovanja vođenja.

„Status JPOA se dobija nakon sprovedenog postupka akreditacije. Kroz postupak akreditacije organizacije dokazuju da u potpunosti ispunjavaju uslove i standarde definisane zakonima i podzakonskim aktima, odnosno da imaju kapacitete da osiguraju kvalitetno sprovođenje aktivnosti obrazovanja odraslih, karijernog vođenja i savetovanja. Pored materijalno-tehničkih uslova kao što su prostor, oprema, materijali i sredstva za rad, zatim kadrovskih kapaciteta, organizacija mora da poseduje i celokupan program usluga karijernog savetovanja”, dodala je Tiosavljević.

Ona veruje da Udruženje psihologa ispunjava propisane uslove i da će ceo proces akreditacije okončati do kraja godina.

Tiosavljević je navela i da paralelno sa procesom akreditacije, sprovode istraživanje tržišta kako bi sagledali na koji način usluge karijernog vođenja i savetovanja mogu plasirati i komercijalizovati.

Te usluge, Udruženje psihologa prethodnih godina pružalo je u sklopu programa „Znanjem do posla”, koji je finansirala Vlade Švajcarske, a njima je bilo obuhvaćeno preko 6.300 mladih iz Novog Pazara i okoline.

Tekst i foto: Nikola Kočović / Uredila: Sandra Vlatković