E2E za poslodavce

Naš program ima lokalne partnere u pet pilot opština i gradova u Srbiji. Zajedno sa njima razvijamo usluge koje poslodavcima i kompanijama  mogu pomoći da brže dođu do adekvatno obučenih i kvalifikovanih zaposlenih, i to na onim pozicijama i za zanimanja koja su kompanijama deficitarna

U saradnji sa kompanijama

Program E2E poboljšava poziciju mladih na tržištu rada Srbije kroz modernizaciju politika koje se odnose na zapošljavanje mladih
i kroz razvoj veština za rad koje su potrebne privatnom sektoru. Kako bi postigao ovu misiju, E2E pruža podršku kompanijama u Srbiji kroz razvoj i primenu modernih obuka na radnom mestu.

Svrha programa obuka i podrške za mlade koji traže zaposlenje je:

 • Da obezbedi tehničku i finansijsku pomoć poslodavcima koji imaju potrebu za kvalifikovanom radnom snagom kroz obezbeđivanje mogućnosti za pohađanje obuka na radnom mestu, posebno za mlade tražioce zaposlenja koji se suočavaju sa teškoćama na tržištu rada;
 • Da olakša proces zapošljavanja, kvalifikaciju i izbor novih zaposlenih.

Poziv za poslodavce 

”Zaposleni po meri vašeg biznisa”

Obaveštavamo vas da je rok za podnošenje prijava po Pozivu za poslodavce produžen do kraja septembra 2021.

Pozivamo vas da prilikom prijavljivanja konsultujete poslednju verziju Poziva koja važi od 01.07.2021. godine.

empty

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Detalji poziva za poslodavce

Projekat E2E objavio je novi poziv za poslodavce “Zaposleni po meri Vašeg biznisa”. U okviru ovog poziva pruža finansijsku i tehničku podršku poslodavcima iz ciljnih lokacija za organizovanje obuka na radnom mestu za mlade koji traže zaposlenje. Pomenuti program podrške olakšaće poslodavcima proces izbora, obuke (ili pripreme) i zapošljavanja novih zaposlenih. Projekat „Znanjem do posla“ za ovaj poziv izdvaja 50 miliona dinara.

 

Sa ciljem poboljšanja položaja mladih na tržištu rada Srbije kroz modernizaciju politika zapošljavanja i osposobljavanje mladih za tražene poslove, E2E projekat sprovešće program obuke na radnom mestu u sledećim okruzima: Raški, Rasinski, Pirotski, Nišavski, Pomoravski, Zaječarski, Mačvanski, Šumadijski i Moravički. U zavisnosti od raspoloživih sredstava, uslova obuke i drugih specifičnih uslova, postoji mogućnost razmatranja i prijava sa drugih teritorija.

Koristi za odabrane poslodavce

 

 • Besplatna stručna podrška u pronalaženju i predselekciji odgovarajućih polaznika obuke u okviru grupe mladih potencijalnih kandidata (videti Prilog 1);
 • Besplatna obuka instruktora u kompaniji (mentora);
 • Besplatna stručna podrška u razvoju programa obuke – kurikuluma;
 • Naknada dela troškova programa obuke, kao što su troškovi administracije, teorijske obuke, zarada / naknada zarade polaznika obuke, zaštitne odeće, dodatne zaštitne opreme i ostalih obaveznih mera zaštite u vezi sa COVID-19, angažovanja mentora, materijala za praktični deo obuke, i (gde postoji potreba) ulaznog sanitarnog pregleda i dodatnog osiguranja polaznika.

Ko može da se prijavi?

Poslodavci koji žele da se prijave potrebno je da zadovoljajvaju sledeće administrativne kriterijume:

 

 • Da su registrovani kao pravna lica ili preduzetnici koji aktivno obavljaju privrednu aktivnost za koju su registrovani i koji pripadaju privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi je više od 50%)
 • Da su bili registrovani najmanje 24 meseca pre datuma prijavljivanja
 • Da u poslednjih šest meseci nisu bili duže od 30 dana neprekidno evidentirani u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije
 • Da imaju registrovanu poslovnu jedinicu na ciljnom području E2E (više o tome u Box 1)
 • Da imaju najmanje 3 zaposlena sa punim radnim vremenom u trenutku prijavljivanja na poziv
 • Da se ne bave aktivnostima u vezi sa igrama na sreću, proizvodnjom i prometom oružja i/ili podrškom političkih aktivnosti

 

Pored toga, poslodavci koji žele da se prijave je potrebno da:

 • Imaju iskazanu potrebu za novim radnicima
 • Imaju mogućnost da obezbede obuku na radnom mestu u svojim prostorijama u skladu sa zahtevima ovog Poziva (videti Box 2)
 • Izdvoje vreme i osiguraju prisutnost svojih iskusnih radnika u svrhu izrade SKA analize i programa obuke – kurikuluma (videti Box 2)
 • Imenuju kompetentne mentore u kompaniji i da izdvoje dovoljno vremena za obuku mentora
 • Sufinansiraju program obuke u propisanom procentu
 • Podnesu predlog za obuku/zaposlenje mladih koji zadovoljavaju kriterijume učešća i od kojih će najmanje 30% svih polaznika pripadati nekoj od teško zapošljivih kategorija (videti Prilog 1)
 • Ne predlažu obuku/zaposlenje lica koja su bila zaposlena na istim poslovima za koje se predlaže obuka u periodu od 6 meseci pre podnošenja prijave na ovaj Poziv kod poslodavca podnosioca prijave ili kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem podnosiocem prijave.

 

 

Zahtevi za odabrane poslodavce
  • (ukoliko postoji potreba) da imenuju dovoljno pripadnika svog osoblja sa adekvatnim radnim iskustvom na poslovima u datom zanimanju kako bi doprineli izradi SKA analize i razvoju kurikuluma u koordinaciji i izvedbi lokalnih partnera E2E u skladu sa metodologijom E2E opisanom u Box 2;
  • Da imenuju dovoljan broj svojih zaposlenih sa adekvatnim kompetencijama i radnim iskustvom i interesovanjem da postanu instruktori (mentori), kao i da obezbede njihovo prisustvo na obuci za mentore u trajanju od 3-4 dana. Jedan mentor može biti zadužen za najviše 3 polaznika (odnos 1:3)

  NapomenaMentori koji su ranije već obučeni u okviru E2E, kao i mentori koji su obučeni u okviru programa dualnog obrazovanja, učestvuju samo u jednodnevnoj obuci na temu kurikuluma.

  • Da izvrše finalnu selekciju polaznika obuke, na osnovu predselekcije koju izvrši E2E broker;
  • Da obezbede sufinansiranje u propisanom procentu kako je opisano u daljem tekstu;
  • Da koordinaraju i sprovode program obuke na radnom mestu u svojim prostorijama u skladu sa odobrenim kurikulumom;
  • Da izdaju i primenjuju ugovore sa polaznicima za vreme trajanja programa obuke (sa pripadajućim porezima i doprinosima) u skladu sa svim važećim zakonskim odredbama i propisima koji se tiču rada, zapošljavanja i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i svim drugim propisima koji se odnose na određena zanimanja i/ili kategorije polaznika obuke, uz napomenu da nije prihvatljivo angažovanje polaznika
   obuke posredstvom agencija za zapošljavanje;
  • Da obezbede redovnu mesečnu isplatu zarada / naknada zarada polaznicima obuke preko njihovih bankovnih računa;
  • Da obezbede uslove za sprovođenje finalne procene stečenih kompetencija polaznika obuke od strane nezavisnih ocenjivača u organizaciji programa E2E. Eksterni ocenjivači mogu biti profesori praktične nastave u srednjim stručnim školama ili nezavisni stručnjaci u određenim zanimanjima, odnosno na određenim poslovima posredstvom agencija za privremeno zapošljavanje;
  • Da ponude zaposlenje svim polaznicima obuke koji zadovoljavaju kriterijume poslodavca, što uključuje,
   ali nije ograničeno na uspešno završenu obuku;
  • Da redovno izveštavaju i blagovremeno informišu o svim promenama od značaja za sprovođenje projekta i da sarađuju sa lokalnim partnerima – brokerima i sa NIRAS – IP Consult na sprovođenju mera za obezbeđivanje vidljivosti programa, i dostavljanju informacija potrebnih za praćenje i evaluaciju programa obuke.

  Budžet programa i pravila sufinansiranja

   

  Ukupan iznos sredstava opredeljenih za ovaj Poziv je 75.000.000 RSD

  Program E2E obezbeđuje podršku poslodavcima koji ulažu napore da obezbede stručnu radnu snagu među mladim korisnicima. Budžet za obuku biće rezultat zajedničkog finansiranja.

  U budžetu će se prikazati sufinansiranje koje treba da bude u minimalnom iznosu od:

  a)    30% ukupnog budžeta za preduzetnike i mikro i mala pravna lica

  b)    50% ukupnog budžeta za srednja i velika pravna lica*.

  Vrednost programa obuke biće predstavljena u zajednički finansiranom programskom budžetu koji će obuhvatati sledeće delove.

  Deo A – Praktični deo programa obuke

  • Zarade/naknade za polaznike obuka za vreme trajanja programa obuke u minimalnom bruto iznosu od 30.000 RSD mesečno po osobi
  • (prema potrebi) Ulazni sanitarni pregled za polaznike obuka
  • (prema potrebi) Dodatno osiguranje polaznika obuke
  • Doprinos realizaciji programa obuke po osobi: Ukupna vrednost programa obuke je procenjena između 40.000 – 168.000 RSD po osobi u zavisnosti od kompleksnosti posla i trajanja programa obuke (videti Prilog 2). Kako bi stekao pravo da primi doprinos po polazniku, poslodavac treba da obezbedi sledeće uslove u toku implementacije programa obuke:
   • Obezbeđena zaštitna oprema u dovoljnoj količini i/ili odgovarajuća uniforma za polaznike za vreme trajanja programa obuke
   • Obezbeđeni odgovarajući uslovi obuke u prostorijama poslodavca u skladu sa propisima koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu
   • Angažovani mentori u kompaniji koji su obučeni u skladu sa E2E programom obuke ili programom iz dualnog obrazovanja
   • Obezbeđeni uslovi za sprovođenje finalne procene stečenih kompetencija polaznika
   • Obezbeđena potrebna oprema i materijal za obuku, energija, mašinski radni časovi, alati u skladu sa odobrenim programom obuke.

  Deo B – Teorijski deo programa obuke

  • Troškovi teorijskog dela obuke, npr. nastavna sredstva (knjige, skripte), honorar predavača – profesora srednje stručne škole, troškovi prevoza i smeštaja, najam učionice itd.

  Deo C – Naknada brokeru za administriranje programa

  • Upravljačka provizija brokera: Brokeri će dobiti kombinovanu nadoknadu za upravljanje programom koja se sastoji od:
   • Naknade zasnovane na učinku na osnovu i) broja mladih koji su uključeni, ii) izvršene individualne procene kompetencija i iii) predselekcije kandidata;
   • Naknade za upravljanje kao procenat ukupnog budžeta za izvršenje sledećih aktivnosti: i) Organizacija obuke za mentore; ii) razvoj profila kompetencija i iii) prilagođavanje kurikuluma; iv) ugovaranje, v) praćenje i izveštavanje za vreme implementacije programa obuke prema NIRAS – IP Consult.

  Poslodavac mora primeniti gore navedene procente sufinansiranja naročito na sledeće budžetske linije: zarade/naknade polaznika (deo A, prva tačka), doprinos realizaciji programa obuke po osobi (deo A, tačka 4) i naknada brokeru za upravljanje programom (deo C).

  Navedeni procenti odnose se na poslodavce koji prvi put podnose prijavu. Od poslodavaca koji su ranije finansirani preko programa E2E, kako iz prve faze tako i u okviru ovog Poziva, zahtevaće se da da predstave viši udeo sufinansiranja za 2,5% u odnosu na propisan procenat. Svaka sledeća prijava istog poslodavca uzimaće se u obzir ukoliko je predloženi procenat sufinansiranja veći za 2,5% u odnosu na prethodni put, i ukoliko je minimum 50% prethodno obučenih praktikanata bilo zaposleno u kompaniji, u trajanju od najmanje 6 meseci.

  Prva (avansna) uplata za program obuke od 75% biće izvršena nakon potpisivanja ugovora između poslodavca i lokalnog brokera i izvođača teorijske obuke, kao i nakon što se ispune sledeći uslovi:

  • Troškovi teorijskog dela obuke, npr. nastavna sredstva (knjige, skripte), honorar predavača – profesora srednje stručne škole, troškovi prevoza i smeštaja, najam učionice itd.
  • Odobrena lista mentora obučenih u skladu sa E2E metodologijom ili programom dualnog obrazovanja od strane NIRAS-IP Consult
  • Odobrena lista polaznika obuke koji su prethodno prošli procenu kompetencija

  Druga i finalna uplata od 25% biće izvršena nakon što je:

  • Izvršena pozitivna procena stečenih kompetencije za najmanje 75% polaznika
  • Odobrena prateća dokumentacija za obuku i finansijski izveštaj u skladu sa ugovorom
  • Odobren finansijski izveštaj od strane NIRAS-IP.
  * U skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu RS o razvrstavanju pravnih lica i preduzetnika, odnosno dostupnih podataka iz izveštaja na APR.

  Dodatne odredbe

   

  Sledeće odredbe će se primenjivati na sve prijave:

  • Predloženi broj polaznika obuke neće prelaziti 1/3 broja trenutno zaposlenih
  • Predloženi / odabrani polaznici moraju da zadovoljavaju kriterijume za učešće navedene u Prilogu 1
  • Ugovori sa odabranim polaznicima obuke će sadržati klauzulu koja se odnosi na program obuke u okviru E2E i ne mogu se zaključivati posredstvom agencije za privremeno zapošljavanje

    

   Uloga lokalnih partnera - brokera

    

   Ovaj Poziv za poslodavce se sprovodi u bliskoj saradnji sa šest lokalnih organizacija. Ovi lokalni partneri – brokeri su ovlašćeni od strane NIRAS – IP Consult da prikupljaju prijave, formulišu i podnesu predlog kompletnog programa obuke, kao i da administriraju sprovođenje odobrenih programa na lokalnom nivou uz praćenje od strane NIRAS – IP Consult. Brokeri imaju mandat da organizuju i sprovedu nekoliko obaveznih delova svakog programa obuke zajedno sa poslodavcem:

   • Informisanje mladih, procena kompetencija i predselekcija kandidata pre početka programa obuke
   • Izvođenje analize nedostajućih veština (SKA) i razvoj kurikuluma / adaptacija kurikuluma, zajedno sa imenovanim zaposlenima kod poslodavca – podnosioca prijave
   • Sprovođenje obuke kompanijskih instruktora (mentora)
   • Potpisivanje ugovora sa poslodavcem za sprovođenje programa obuke
   • Odgovornost za administriranje i dostavljanje izveštaja NIRAS – IP Consult

   Svaka brokerska organizacija zadužena je za određena ciljna područja i ovlašćena za administriranje najmanje 10% ukupnog budžeta u okviru ovog Javnog poziva. Preostalih 40% biće otvoreno za nadmetanje. U slučaju potrebe tržišta, blagovremeno će biti izvršena revizija distribucije sredstava

     

    Procedura i rok za prijavljivanje

     

    Prijavljivanje se vrši u dva koraka:

    KORAK 1 Izražavanje interesovanja preko softvera SmartME ili Brokera

    Svi zainteresovani poslodavci koji ispunjavanju gore navedene kriterijume, pozivaju se da popune i podnesu prijavni formular koristeći softver za upravljanje fondovima SmartME (ugledni obrazac se nalazi u Prilogu 4) ili da kontaktiraju jednog od brokera Kragujevcu, Kruševcu, Novom Pazaru, Pirotu i Knjaževcu koristeći kontakt podatke na poslednjoj strani.

    Poslodavci treba da navedu konkretne potrebe u pogledu neophodnih veština, kao i broj i potrebne prethodne kvalifikacije polaznika obuke, odabirajući neki od programa obuke iz Liste razvijenih i odobrenih programa obuke E2E (link ili videti Prilog 3) . Ukoliko program obuke nije na listi, poslodavac treba da označi na odgovarajućem mestu zainteresovanost za razvoj programa obuke na radnom mestu. Razvoj programa obuke obaviće se u skladu sa metodologijom E2E (videti Box 2), pre početka obuke.

    Napomena: E2E podržava razvoj novih programa obuke na radnom mestu pod uslovom da kompanije koje iskažu zainteresovanost za isti profil imaju potrebu za najmanje 10 polaznika obuke ukupno.

     

    KORAK 2 Predlog kompletnog programa

    Nakon provere ispunjenosti kriterijuma za učešće kao i potencijala lokalnog tržišta rada, lokalni brokeri programa E2E, pružiće povratnu informaciju poslodavcu – podnosiocu prijave i koordinirati učešće drugih zainteresovanih strana, kao što su:

    • Ostale kompanije, u svrhu razvoja profila kompetencija i programa obuke i/ili
    • Srednje stručne škole
    • Potencijalni kandidati (mladi) kako bi se osigurao dovoljan broj polaznika obuke

    Lokalni broker u saradnji sa poslodavcem sastavlja Predlog kompletnog programa i, uz popunjen obrazac budžeta i ostalu prateću dokumentaciju, podnosi u NIRAS-IP Consult na odobrenje.

    Prateća dokumentacija za poslodavca – podnosioca prijave koja se prilaže u Predlog kompletnog programa:

    1. Dokaz o minimalnom broju zaposlenih sa punim radnim vremenom – uverenje iz CROSO baze overen od
     strane ovlašćenog lica ili kopije ugovora o radu, prijave na obavezno socijalno osiguranje i slično (vodeći
     računa o zaštiti podataka o ličnosti tako da se učine nevidljivim svi podaci koji nisu neophodni za
     dokumentovanje traženog uslova – JMBG, adresa stanovanja, iznos zarade itd.)
    2. Dokaz o stečenim kvalifikacijama / stručnosti i radnom iskustvu mentora – radna biografija (CV) verifikovana od strane ovlašćenog lica iz kompanije.
    3. Slike radnog prostora, mesta za obuku.
    4. Za poslodavce koji su već učestvovali na prošlim pozivima: Dokaz da je bar 50% prethodno obučenih praktikanata bilo zaposleno u kompaniji/firmi u periodu od najmanje od 6 meseci.

    Predlog kompletnog programa uz prateću dokumentaciju dostavlja isključivo broker posredstvom online softvera
    za upravljanje fondovima SmartME.

    Ovaj Poziv za poslodavce biće otvoren za prijave do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. juna 2021.

     

    Zaštita podataka o ličnosti

    Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni NIRAS – IP Consult biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom
    pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

    Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog poziva kao što su revizori, eksterni evaluatori, brokeri.

    NIRAS – IP Consult će čuvati podatke o ličnosti u zakonom predviđenom roku, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

    Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

    Evaluacija predloga kompletnog programa i procedura za odobravanje

    Evaluacija Predloga kompletnog programa vrši se u tri uzastopna koraka preko online softvera za upravljanje fondovima – SmartME u roku od 3-4 nedelje nakon prijema predloga kompletnog programa (korak 2 u postupku prijavljivanja):

    1. Administrativna provera kriterijuma za učešće na ovom Pozivu utvrđuje se od strane operativnog osoblja NIRAS – IP Consult, uključujući proveru na licu mesta za predloge koji su vrednosti preko 4.000.000 RSD.
     Predlozi koji zadovolje administrativne kriterijume prelaze u sledeću fazu;
    2. Nezavisna ekspertska procena od najmanje tri stručna evaluatora za oblast tržišta rada odnosno stručnog obrazovanja (od kojih je najmanje jedan međunarodni) i uključujući predstavnike lokalnih samouprava prema potrebi. Predlozi će se ocenjivati na osnovu kriterijuma. Svaki kriterijum nosi maksimalno 5 poena. Predlozi koji dobiju pozitivnu preporuku i najmanje 50% ukupnih ocena (min 15 poena) od većine nezavisnih evaluatora biće razmotreni za finansiranje u narednom koraku. Predlozi će se procenjivati u odnosu na sledeće kriterijume:
     • broj polaznika po jednom mentoru,
     • uočeni uslovi rada,
     • mogućnosti inkluzije,
     • perspektiva za razvoj karijere (npr. održivost poslova),
     • potencijal sektora za rast,
     • sveopšti utisak
    3. Pregled preporučenih predloga od strane Odbora za odlučivanje koji se sastoji od predstavnika menadžmenta NIRAS – IP Consult i SIPRU i predstavnika SDC, uključujući i predstavnike lokalnih samouprava prema potrebi. Predlozi programa se odobravaju većinom glasova

    Evaluiranje predloga vršiće se po redosledu pristizanja do utroška sredstava, ali najkasnije do 31. marta 2021. Podnosioci predloga biće blagovremeno informisani o ishodu procesa evaluacije.

    Podnosioci čije predloge odobri Odbor za odlučivanje dobiće instrukcije za ugovaranje. Ugovori se zaključuju između poslodavca / izvođača teorijskog dela obuke i brokera.

    Kako bi se obezbedila administrativna i stručna podrška od strane brokera, trajanje ugovora se može produžiti do 2 meseca pre početka programa obuke i do 1,5 mesec nakon završetka programa obuke. Maksimalno trajanje ugovora može biti do 8,5 meseci za najkompleksnije programe obuka u trajanju od 5 meseci.

    Napomena: Procedura evaluacije i ugovaranja uglavnom traje od 5-6 nedelja. Za detalje pogledajte redosled prikazan na slici gore.

    Gde i kako poslati prijavu ili pronaći dodatne informacije

    Za prijavu zainteresovanosti za program obuke koristi se u 1. koraku Prijavni formular (ugledni primer je prikazan u Prilogu 2) direktno preko online platforme SmartME na internet stranici E2E programa ili se za dodatne informacije obratite brokeru koji je zadužen za vašu lokaciju*. U 2. koraku broker u saradnji sa aplikantom podnosi Predlog kompletnog programa preko platforme SmartME:

     

    Naziv i lokacija brokerske organizacijeKontakt podaciAplikanti koji posluju na teritorijama okruga, odnosno jedinica lokalne samouprave:

    Razvojni biznis centar

    Kragujevac

    Marija Stojadinović

    m.stojadinovic@rbcentar.org

    063/646-252

    Trg topolivaca 4, Kragujevac

    Šumadijski okrug: Kragujevac, Batočina, Knić, Topola, Rača, Lapovo, Aranđelovac

    Moravički okrug: Čačak, Ivanjica, Gornji Milanovac, Lučani

    Raški okrug: Kraljevo, Vrnjačka banja

    Business Innovations Programs

    Kragujevac

    Vladimir Dobi

    info@bips.rs

    064/2843-321

    Trg topolivaca 4, Kragujevac

    Šumadijski okrug: Kragujevac, Batočina, Knić, Topola, Rača, Lapovo, Aranđelovac

    Pomoravski okrug: Jagodina, Svilajnac, Despotovac, Ćuprija, Paraćin, Rekovac

    Mačvanski okrug: Šabac, Loznica, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija

    Udruženje psihologa

    Novi Pazar

    Zehra Hasanbegović

    udruzenje.psihologanp@gmail.com

    063/189-01-30, 020/600-353

    Mitrovačka bb (hala Pendik)     Novi Pazar

    Raški okrug: Novi Pazar, Raška, Tutin

    Udruženje Osveženje

    Pirot

    Mira Zlatkov

    udruzenje.osvezenje@gmail.com

    010/501-820

    Bogojavljenska 3, Pirot

    Pirotski okrug: Pirot, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad.

    Nišavski okrug: Niš, Gadžin Han, Doljevac, Merošina

    Timočki klub

    Knjaževac

    Snežana Pavković

    office@timok.org

    019/730-002, 091/734-177, 063/473-177

    Trg Oslobođenja 1, Knjaževac

    Nišavski okrug: Ražanj, Aleksinac, Svrljig

    Zaječarski okrug: Zaječar, Knjaževac, Soko Banja, Boljevac

    Edukativni centar

    Kruševac

    Ilija Jovanović

    office@ec.org.rs

    037 3502 644

    Despota Ugleše 8, Kruševac

    Rasinski okrug: Kruševac, Varvarin, Ćićevac, Trstenik, Aleksandrovac, Brus

    * u zavisnosti od raspoloživosti pripadajućeg brokera, podnosilac prijave može biti preusmeren na drugog brokera

     

    Supported by

                 Implemented by