E2E za poslodavce

Naš program ima lokalne partnere u pet pilot opština i gradova u Srbiji. Zajedno sa njima razvijamo usluge koje poslodavcima i kompanijama  mogu pomoći da brže dođu do adekvatno obučenih i kvalifikovanih zaposlenih, i to na onim pozicijama i za zanimanja koja su kompanijama deficitarna

U saradnji sa firmama

U saradnji sa firmama koje traže obučenu radnu snagu, a koja ne postoji na tržištu rada, razvijamo kompletne programe obuke radnika, po švajcarskoj metodologiji i to u saradnji sa eminentnim obrazovnim institucijama. 

Svrha programa obuka i podrške za mlade koji traže zaposlenje je:

 • Da pruži tehničku i finansijsku pomoć poslodavcima iz Šumadijskog, Raškog, Rasinskog, Zaječarskog i Pirotskog upravnog okruga koji nude mogućnosti za obuke mladih koji traže zaposlenje, sa posebnim osvrtom na teže zapošljive grupe mladih;
 • Da olakša proces zapošljavanja, kvalifikaciju i izbor novih zaposlenih.

Izmenjeni uslovi za prijavljivanje validni su od 01.12.2018. i možete ih naći u nastavku.

empty
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Detalji poziva za poslodavce
Poslodavci se pozivaju da podnesu prijavu za izvođenje obuka na radnom mestu (Work-Based-Learning – WBL) u Šumadijskom, Raškom, Rasinskom, Zaječarskom i Pirotskom okrugu. Bez obzira na traženi profil zanimanja, program obuke treba da sadrži elemente dualnog sistema obrazovanja i da traje do četiri meseca, odnosno do 650 časova, sa najmanje 80% vremena na radnom mestu u prostorijama poslodavca. Bitno je naglasiti da teorijski moduli moraju biti vremenski usaglašeni sa odgovarajućim praktičnim modulima obuke i sprovoditi se po takvom rasporedu tokom celokupnog trajanja obuke.

 

Broj traženih polaznika obuka ne sme biti veći od odnosa jedan prema tri postojeća zaposlena (odnos 1:3). Poslodavci sa manje od tri radnika imaju pravo da angažuju i obučavaju jednog  polaznika.

Koristi za odabrane poslodavce

 

 • Besplatna stručna podrška u predselekciji i angažovanju odgovarajućih polaznika iz grupe mladih zainteresovanih kandidata (videti Prilog 1);
 • Besplatna teorijska obuka, završni ispit i sertifikacija polaznika obuka;
 • Besplatna obuka osoblja poslodavca za interne instruktore (mentore);
 • Nadoknada troškova potrebnih za organizovanje obuke (kao što su alat, radna odela, materijal, kako je navedeno u kurikulumu) (bez PDV).

Napomena: Za najviše polovinu od ukupnog broja polaznika, pod uslovom da pripadaju nekoj od kategorija teže zapošljivih lica (videti Prilog 1), kao i da postoje opravdane potrebe na lokalnom tražištu rada, poslodavac će imati pravo na:

 • Pokriće troškova naknada za polaznike obuka, uključujući troškove prevoza i osiguranja (200 CHF po polazniku)
 • Doprinos od 100 CHF za naknade mentorima koji su dodeljeni polaznicima obuka koji pripadaju teže zapošljivim kategorijama;
 • (ukoliko je neophodno i izvodljivo) dodatnu psiho-socijalnu podršku i nadoknadu povećanih troškova prevoza i troškova čuvanja dece za polaznike koji pripadaju teže zapošljivim kategorijama.
Obaveze odabranih poslodavaca
 • Da imenuje dovoljan broj stručnog osoblja sa odgovarajućim radnim iskustvom zainteresovanih da postanu instruktori u firmi (mentori), kao i da osigura njihovu raspoloživost za učešće na obuci za mentore u trajanju od četiri dana;

NapomenaJedan mentor može da bude dodeljen jednom, a najviše tri polaznika.

Napomena: Mentori koji su već obučeni u okviru programa E2E učestvuju samo u jednodnevnoj obuci u vezi sa programom obuke za polaznike.

NapomenaBrokeri mogu da predlože kandidate kojima bi bila potrebna dodatna pomoć i podrška tokom treninga.

 

 • Da koordinira i sprovodi proces obuke u skladu sa odobrenim programom obuke;
 • Da potpiše i primenjuje ugovore sa odabranim polaznicima obuka za određen period obuke, u skladu sa važećim zakonskim odredbama i propisima koji se tiču rada, zapošljavanja, bezbednosti i zdravlja na radu, kao i svih ostalih propisa koji se primenjuju na određena zanimanja i/ili kategorije polaznika;
 • Da obezbedi uslove za završni ispit polaznika; uspešni polaznici dobijaju certifikat izdat od strane javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih / stručne škole;
 • Da obezbedi sufinansiranje od najmanje 50% iznosa troškova obuke, uključujući troškove po osnovu ugovora sa svim polaznicima obuke koji ne pripadaju nekoj od teže zapošljivih kategorija (minimum 200 CHF po polazniku mesečno) i nadoknade za njihove mentore (100 CHF po mentoru mesečno);
 • Da ponudi zaposlenje svim polaznicima obuka koji zadovoljavaju potrebe i kriterijume koje postavi poslodavac, što uključuje, ali nije ograničeno na, uspešno završenu obuku;
 • Da podnosi redovne izveštaje i blagovremeno dostavi informaciju o svim promenama od značaja za implementaciju obuke, kao i da sarađuju sa osobljem NIRAS-IP i njenim partnerima u cilju obezbeđivanja vidljivosti obuke i da pruža informacije za potrebe praćenja i evaluacije obuke.
Ko može da se prijavi
Svi poslodavci, bez obzira na njihovu pravnu formu i vlasništvo (npr. privredni subjekti u privatnom vlasništvu, preduzetnici, javna preduzeća i institucije), ukoliko ispunjavaju sve navedene kriterijume:

 

 • Da su registrovani najmanje dve godine
 • Da imaju pozitivan finansijski rezultat u poslednje dve godine rada
 • Da posluju u najmanje jednom od sledećih okruga: Šumadjski, Raški, Rasinski, Zaječarski i Pirotski
 • Da mogu da obezbede učenje na radnom mestu u svojim prostorijama u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i svim drugim važećim propisima Republike Srbije
 • Da imaju potrebu za novim radnicima i da su spremni su da ponude radno angažovanje uspešnim polaznicima obuke.
 • Napomena: Organizacije i aktivnosti u vezi sa igrama na sreću, proizvodnjom i prometom oružja, ili pružanjem podrške političkim aktivnostima neće biti razmatrane za podršku u okviru ovog poziva.
Procedura i rok za prijavu

Korak 1: Popunjena prijava

Svi zainteresovani poslodavci koji ispunjavanju gore navedene kriterijume, pozivaju se da popune i podnesu prijavu (videti Prilog 2) jednom od E2E brokera u Kragujevcu, Kruševcu, Novom Pazaru, Pirotu i Knjaževcu, koristeći kontakt podatke navedene u odeljku Gde i kako poslati prijavu ili pronaći dodatne informacije.

Poslodavci su u obavezi da navedu konkretne potrebe u pogledu neophodnih veština, kao i broj i potrebne prethodne kvalifikacije polaznika obuka, odabirajući neki od programa obuke iz Liste razvijenih i odobrenih programa obuka E2E.

Napomena: Ukoliko se program obuke ne nalazi na listi, priložite popunjen Obrazac potvrde zainteresovanosti za razvoj programa obuke na radnom mestu (videti Prilog 3). Razvoj programa obuke vršiće se u skladu sa metodologijom programa E2E, pre sprovođenja obuke (Videti odeljak O metodologiji programa E2E i obukama na radnom mestu).

Napomena: E2E podržava razvoj obuke na radnom mestu pod uslovom da poslodavci koji imaju potrebu za pojedinim zanimanjem, iskažu zajedničku potrebu za najmanje 15 polaznika. U slučaju nedovoljne potražnje, razvoj obuke se može odložiti, ali ne kasnije od roka za podnošenje prijava.

Korak 2: Predlog kompletnog programa

Nakon provere ispunjenosti kriterijuma za učešće kao i potencijala lokalnog tržišta rada, lokalni brokeri programa E2E, pružiće povratnu informaciju podnosiocu prijave i koordinirati učešće drugih zainteresovanih strana, kao što su:

 • Drugi poslodavci koje žele razvijanje programa obuke i/ili
 • Stručne škole, odnosno javno priznati organizatori obrazovanja odraslih
 • Potencijalni kandidati za obuke, kako bi se osigurao dovoljan broj polaznika.

Lista će biti redovno ažurirana novim programima obuke. Molimo da pogledate najnoviju verziju ili kontaktirate nekog od lokalnih brokera kako biste proverili da li je predloženi program obuke na listi.

Prijave se primaju do iscrpljenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31.jula 2019.godine. Ocena podnetih prijava vršiće se na mesečnom nivou.

Gde i kako poslati prijavu ili pronaći potrebne informacije

Za podnošenje prijava ili dodatne informacije molimo kontaktirajte najbližu kancelariju E2E brokera:

GRADORGANIZACIJA I KONTAKT
KRAGUJEVAC

Forum KG, Trg topolivaca 4, Kragujevac

forumkragujevac@gmail.com

KRUŠEVACOmladinski Savet Kruševac, Trg kosturnica 58, II sprat, Kruševac e2ekrusevac@gmail.com
NOVI PAZARUdruženje psihologa Novi Pazar (Klaster mladih NP), Mitrovacka bb (Sportska hala Pendik), Novi Pazar udruzenje.psihologanp@gmail.com klastermladi@gmail.com
PIROT

Job Info Center, Bogojavljenska 3, Pirot

udruzenje.osvezenje@gmail.com

KNJAŽEVAC

Timočki klub, Trg oslobođenja 1, Knjaževac

office@timok.org

Evaluacija i izbor predloga programa
Kvalitet predloga programa ocenjivaće se koristeći set kriterijuma u odnosu na ciljeve i prioritete programa E2E. Sredstva će se dodeljivati onim predlozima programa kojima se maksimizira efektivnost ovog javnog poziva. Predloge programa će ocenjivati Tim za evaluaciju ispred NIRAS-IP, kao ugovaračkog tela.

Predlozi programa će se ocenjivati korišćenjem kriterijuma evaluacije opisanih u daljem tekstu. Prema potrebi, članovi tima će pozivati lokalne partnere na razgovor i dodatno obrazlaganje predloženih aktivnosti, odnosno posetiće prostorije poslodavca.

Tačan datum početka obuke odobrenog programa zavisiće od toga da li se obuka već nalazi na Listi razvijenih i odobrenih programa obuka E2E. Ukoliko to nije slučaj, biće potrebno da se najpre razvije program obuke. U najvećoj meri brzina i uspešnost metodologije zavisiće od posvećenosti lokalnih učesnika. Uobičajeno trajanje ovog procesa je od dva do četiri meseca, pod uslovom da se odobre:  a) profil kompetencija i b) program obuke.

Kriterijumi evaluacije

Svaki predlog programa će biti ocenjen prema sledećim kriterijumima:

 

A: Finansijski kriterijumi (50%): (najveća ocena je 5)

 1. Troškovi programa obuke po broju polaznika (odnos troškova i koristi)

B: Kriterijumi sadržaja (50%): srednja ocena za sledeće kriterijume (najveća ocena je 5)

 1. Broj korisnika
 2. Broj poslodavaca
 3. Uključivanje više opština i/ili oblasti delatnosti
 4. Mogućnosti za razvoj karijere
 5. Mogućnost za rast poslovanja

Više ocene će, uopšte uzev, biti dodeljivane onim predlozima programa sa više polaznika, više uključenih poslodavaca i opština, i sa boljim mogućnostima za razvoj karijere i većim potencijalom rasta. Međutim, uzimaće se u obzir i specifični uslovi lokalnih tržišta rada i/ili zanimanja.

Finansijskim kriterijumima biće dodeljivani poeni od 2 do 5 kako sledi:  2 = nezadovoljavajuće; 3 = zadovoljavajuće; 4 = dobro; 5 = vrlo dobro.

Svaki kriterijum sadržaja dobiće rezultat između 1 i 5 na sledeći način: 1 = veoma loše; 2 = loše; 3 = zadovoljavajuće; 4 = dobro; 5 = vrlo dobro.

Finansijski (A) i kriterijumi sadržaja (B) biće jednako ponderisani.

Predlozi programa će se procenjivati po redosledu dolaska. Maksimalna ocena je 10, dok se predlozi programa ocenjeni ocenom manjom od 6 neće uzimati u razmatranje za podršku u okviru ovog poziva.

Napomena: NIRAS-IP zadržava pravo da odbaci predlog programa ukoliko se u bilo kom trenutku utvrdi da sadrži lažne/netačne podatke ili podrazumeva nedostojne uslove. Pored toga, NIRAS-IP nije u obavezi da izabere bilo koji od podnetih predloga, i može odbiti sve podnete predloge.

O metodologiji programa E2E i obukama na radnom mestu
Zajedno sa svojim partnerima u Srbiji, NIRAS-IP pruža podršku poslodavcima kojima nedostaju kvalifikovani radnici određenih zanimanja na zajedničkom razvijanju obuka na radnom mestu za mlade (listu pogledajte ovde).
Svaki program obuke razvijen u okviru programa E2E koristeći metodologiju Švajcarskog Federalnog instituta za stručno obrazovanje i obuku prilagođenu uslovima u Srbiji. Ova metodologija sadrži tri koraka:

 • SKA analizu potreba poslodavaca (SKA=skills, knowledge, attitudes – veštine, znanja i stavovi);
 • Razvoj profila zanimanja zasnovanog na kompetencijama na osnovu potreba utvrđenih u SKA analizi;
 • Kreiranje savremenog programa obuke za sticanje potrebnih kompetencija u datom profilu zanimanja.

U svakom programu obuke, kursevi za radno osposobljavanje naizmenično se održavaju u stručnim školama i na radnim mestima u prostorijama poslodavca. Ova kombinacija pruža mogućnost da se kombinuju teorija i praksa, pri čemu je više od 80% programa učenje na radu. To omogućava polaznicima da uče u realnom radnom okruženju i postanu deo firme i radne kulture.

Supported by

             Implemented by