O Programu

Program „Znanjem do posla“ je osmogodišnji partnerski projekat dve vlade – Švajcarske i Srbije – osmišljen da stvori preduslove za brže zapošljavanje mladih.

Vizija

Želimo da omogućimo pristojan posao za sve mlade koji ga traže!

Misija

Poboljšati izglede mladih na tržištu rada u Srbiji kroz: unapređenje politika u oblasti zapošljavanja mladih i relevantnog zakonskog okvira i razvoj veština i znanja koje poslodavci traže

Aktivnosti

Dajemo doprinos unapređenju politika i zakonodavstva u oblasti zapošljavanja mladih tako što Vladi Republike Srbije dostavljamo predloge konkretnih mera koje treba preduzeti da bi se mladi lakše zapošljavali.

Do ovih predloga dolazimo testirajući brojne inovativne metode zapošljavanja na terenu. Veštine i znanja koje poslodavci traže razvijamo u saradnji sa naših pet lokalnih partnera kroz programe obuka na radnom mestu, programe zapošljavanja teže zapošljivih kategorija mladih i razvoj usluga karijernog savetovanja i vođenja.

Trajanje programa

Program je svoje aktivnosti počeo 2015. godine, a predviđeno je da traje do kraja 2023. godine.

Budžet programa

Za sve aktivnosti našeg programa “Znanjem do posla” u prvoj fazi opredeljen je budžet koji iznosi 11,8 miliona evra. U ovoj sumi Vlada Švajcarske učestvovala je sa donacijom od 5,8 miliona evra, a Vlada Srbije sa 6 miliona evra. U drugoj fazi (2020.-2023. godine) Vlada Švajcarske planira da izdvoji 6,5 miliona evra.

Sasa Pavlovic

Milanovic Inzenjering, Trainee

Kragujevac

“Dobio sam sjajnu priliku da ono što učim u školi primenim u svakodnevnom radnom procesu. Imao sam podršku mog mentora, upravo značajnu zbog toga što sam imao nekog ko mi je ukazivao na greške. To mi je pomoglo da pravim manje grešaka. Znam mnogo više o praktičnom radu nego na početku treninga i barem sam siguran da je ovaj posao nešto što želim da radim“

Radovan Mirkovic

Green Inzenjering, Mentor

“Kao mentor srećan sam što mlade upoznajem ne samo sa tajnama trgovine i pomažem im da nauče veštine koje su im potrebne, već i imam priliku da im pomognem da razumeju kulturu rada i da bolje razumeju posao. Zato vjerujem u E2E model obika na radnom mestu – jer omogućava mladim ljudima da savladaju veštine, ali i da shvate da li žele taj posao ili ne! “

Jelena Velickovic

Unior – HR Director
Kragujevac

“Za nas u UNIOR-u, E2E je bio most između onoga što lokalno tržište rada nudi i šta je nama kao kompaniji potrebno. Dugo smo tragali za ovakvim rešenjem! “

Ko su nam partneri?

Partneri projekta u Srbiji na nacionalnom nivou su ministarstva Vlade Republike Srbije – Obrazovanja, Zapošljavanja i Omladine – potom državne institucije poput Sekretarijata za javne politike, Nacionalne službe za zapošljavanje i Privredne komore Srbije.

Na lokalnom nivou sarađujemo sa pet partnerskih organizacija u našim pilot opštinama – Kragujevac, Kruševac, Knjaževac, Pirot i Novi Pazar.

Upravni odbor

Aktivnosti našeg programa odvijaju se po uputstvima Upravnog odbora koji čine:

Imamo jedinstvenu priliku da kreiramo sistem podrške zapošljavanju napravljen po meri Srbije. O nalazima sa terena izveštavamo sva relevantna ministarstva Vlade Srbije kako bi doprineli stvaranju zakonskog okvira koji pogoduje bržem razvoju programa obuke na radnom mestu van formalnog obrazovnog sistema

Dr Christoph Baumann, Direktor E2E programa

Znanjem do posla kao partner institucijama

Razvijajući svoje programe obuka na radnom mestu, „Znanjem do posla“ je stekao vredno iskustvo – najpre u oblasti razvoja programa i planova obuke mladih na radnom mestu. Ovo iskustvo stavili smo na raspolaganju Privrednoj komori Srbije i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u procesu izrade planova i programa obuke u okviru formalnog obrazovanja po dualnom modelu.

Naša metodologija?!

Kako bismo pomogli mladima da nauče veštine koje kompanije zaista traže, napravili smo mrežu od pet partnerskih organizacija u Kruševcu, Kragujevcu, Knjaževcu, Novom Pazaru i Pirotu.  Ovo su naše pilot zajednice u kojima tesitramo švajcarski sistem upravljanja tržištem rada i prilagođavamo ga posebnostima naše zemlje i tako tragamo za onim sistemom za podizanje zapošljivosti mladih koji nam najbolje odgovara.

Takođe nas interesuje šta je sve neophodno promeniti unutar zakonodavnog okvira Republike Srbije da bi ovakav sistem zaživeo širom zemlje.

Znanjem do posla: Naši lokalni partneri će uz našu podršku vremenom jačati i razvijati lepezu svojih usluga, da bi po okončanju projekta bili sposobni da samostalno deluju i pružaju informacije o stanju na tržištu rada mladima u njihovoj zajednici, kao i da nude i kreiraju programe obuke na radnom mestu, daju praktične savete za razvoj karijere i stručno usavršavanje i pomažu kompanijama i nezaposlenima da se brže pronađu.

U okviru našeg programa aktivan je projekat „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” kao deo aktivnosti koje finansijski podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) u partnerstvu sa ključnim resornim ministarstvima zaduženim za sprovođenje politika zapošljavanja i zapošljivosti mladih u Republici Srbiji – Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom omladine i sporta.

Socijalno uključivanje

Socijalno uključivanje je proces koji omogućava da oni koji su u riziku siromaštva i socijalne isključenosti dobiju mogućnost i sredstva potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i postizanje životnog standarda i blagostanja koji se smatraju osnovnim u društvu u kojem žive.

Socijalna uključenost osigurava veće učešće građana u donošenju odluka koje utiču na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

Više o socijalnom uključivanju u Srbiji možete pročitati i saznati ukoliko pratite ovaj link!

E2E i socijalno uključivanje

Program “Znanjem do posla” stavlja poseban akcenat na rad sa socijalno osetljivim/ranjivim grupama. Želja nam je da testiramo i napravimo sistem podrške kod zapošljavanja koji nudi jednake šanse svima!

U pet opština i gradova u kojima delujemo – Kragujevac, Kruševac, Knjaževac, Pirot i Novi Pazar – testiraćemo različite modele podrške socijalno osetljivim/ranjivim grupama i to posebno: omladini sa sela, ženama žrtvama porodičnog nasilja, mladima sa smetnjama u razvoju, mladima iz sistema kazneno-porpravnih domova, Romima, te mladima koji su u Srbiju došli u procesu readmisije.

Zajedno do socijalnog uključivanja!

Ukoliko ste organizacija koja zastupa interese neke od navedenih osetljivim/ranjivim socijalnih grupa javite nam se! Želimo da čujemo i vaša iskustva, savete i razgovaramo o eventualnoj saradnji.

Širi kontekst

Program „Znanjem do posla“ nije samo program koji se bavi osnaživanjem mladih da lakše dođu do posla.

Svojim aktivnostima doprinosimo i realizaciji drugih veoma bitnih ciljeva:

Međunarodni nivo

Doprinosimo realizaciji Platforme Ujedinjenih nacija za održivi razvoj planete (United Nations Sustainable development platform ) kroz doprinos bržoj realizaciji ciljeva definisanih u okviru cilja braj osam (SDG 8) ove platforme koji se tiče razvoja održivih i inkluzivnih preduslova za zapošljavanje pre svega mladih.

Ova tačka takođe dotiče stvaranje uslova za podizanje produktivnosti rada, smanjenje nezaposlenosti, posebno kod mladih i olakšani pristup finansijskim uslugama kako bi se omogućio što lakši i održivi ekonomski razvoj planete.

Više pročitajte na: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8

U okviru ove platforme Ujedinjenih nacija doprinosimo i realizaciji ciljeva iz tačke jedan – smanjenje siromaštva, potom tačke četiri – pristup inkluzivnom i kvalitetnom obrazovanje tokom čitavog života, tačke pet – osnaživanje žena, tačke 10 – smanjenje nejednakosti u društvu i tačke 17 promocija međunarodne saradnje na ostvarenju održivog ekonomskog razvoja.

Brže do članstva u EU

Pomažemo brže ostvarenje jednog od glavnih nacionalnih prioriteta – ostvarivanju punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Nova strategija Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana u jednoj tačaka Akcionog plana (tačka 3.11) traži od zemalja kandidata, u koje spada i Srbija, da se „…više fokusiraju na zapošljavanje i društvene reforme kroz aktivniji monitoring relevantnih politika u oblasti zapošljavanja…“ što je jedan od ciljeva i našeg programa.

Nacionalni nivo

Program „Znanjem do posla“ direktno podržava sprovođenje Nacionalnog programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu pristupanja Evropskoj uniji (ESRP). Program primenjuje one mere u okviru ESRP koje se odnose na pristup tržištu rada ili razvoj radnih veština kod mladih.

Supported by

             Implemented by