E2E vesti – Znanjem do posla aktivni učesnik konferencje “Uključivanje uživo”

E2E vesti – Znanjem do posla aktivni učesnik konferencje “Uključivanje uživo”

Beograd: Beogradski centar za ljudska prava  sa tri nacionalna saveza – Nacionalne asocijacije praktičara/-ki omladinskog rada, Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Misije OEBS-a u Srbiji organizovao je godišnju konferenciju “Uključivanje uživo”, na kom je učešće uzela i predstavnica projekta vlada Švajcarske i Srbije „Znanjem do posla“.

 

 

Jedan od panela “Od strateškog okvira do svakodnevnog života“ bavio se različitim inicijativama i projektima koji bi trebalo da doprinesu boljem položaju mladih iz društveno osetljivih grupa. Učesnici panela su predstavnici institucija i organizacija i konkretnih projekata koji se realizuju u cilju smanjenja socijalne isključenosti. Učešće u panelu je uzela i saradnica na projektu „Znanjem do posla“ Jelena Stefanović, koja je ovom prilikom predstavila način na koji se u okviru projekata obraća osetljivim grupama mladih, na koji način se ostvaruje njihova radna integracija i koliki je uticaj projektnih aktivnosti i rezultata na šire polje socijalnog uključivanja. Predstavljeni su osnovni elementi uspešnosti projekta u radu sa mladima iz osetljivih grupa i načini postizanja sinergije i usmerenja.

“Uključivanje uživo” predstavlja programsko nastojanje da se kroz partnerstvo i sinergiju kontinuirano unapređuje inkluzivna omladinska politika, garantovana Nacionalnom strategijom za mlade 2015-2025 i Akcionim planom za implementaciju strategije.  Ovogodišnja konferencija je okupila oko stotinu relevantnih nacionalnih i lokalnih aktera oko činjenice da se približno svakačetvrta organizacija (24,24%)  i kancelarija za mlade (27,4%) ne bavi marginalizovanim grupama mladih, ali i oko konsenzusa o nepobitnoj vrednosti jednakih šansi za sve mlade.

 

 

U fokusu konferencije je bio Akcioni plan za implementaciju Nacionalne strategije za mlade donet 2018. godine za period do 2020. godine, koji kao osnovne prioritete u oblasti socijalnog ukljucivanja prepoznaje tri strateška cilja. Ciljevi su usmereni na stvaranje sistemskih preduslova da mladi u riziku od siromaštva budu adekvatno prepoznati i podržani u uključivanju u ekonomske, društvene i kulturne tokove; da se poveća dostupnost i obim aktivnosti prevencije socijalne isključenosti i povećanje obuhvata mladih u riziku od socijalne isključenosti koji su korisnici lokalnih servisa i programa podrške.

 

Uredila: Sandra Vlatković